Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązująca od 1 października 2018 r., wprowadziła nowy model kształcenia doktorantów, które odbywa się w szkołach doktorskich. Oznacza to, że pierwsze szkoły doktorskie rozpoczęły swoją działalność w roku akademickim 2019/2020, wobec czego w obecnym momencie w szkołach tych doktoranci kończą już drugi rok kształcenia i podchodzą do wymaganych ustawą ocen śródokresowych.

Rzeczniczka MEiN Anna Ostrowska zwraca uwagę, że na czas rozpoczęcia funkcjonowania szkół doktorskich nałożył się okres pandemii COVID-19, który na przestrzeni ostatnich dwóch lat akademickich wymuszał podejmowanie na bieżąco zmian w organizacji kształcenia doktorantów. - Zakładamy, że od nowego roku akademickiego kształcenie w szkołach doktorskich rozpocznie się w zwykłym trybie. Oczywiście będzie to uzależnione od aktualnej sytuacji epidemicznej - stwierdziła.

 


 

Czy będą zmiany w organizacji kształcenia doktorantów?

Rzeczniczka pytana przez PAP, czy resort planuje w najbliższym czasie zmiany w organizacji kształcenia doktorantów, przekazała, że ze względu na krótki dotychczas okres funkcjonowania szkół doktorskich i ich ugruntowywania się w strukturach podmiotów, ministerstwo nie podejmuje aktualnie prac zmierzających do kierunkowych zmian w organizacji kształcenia doktorantów.

Podkreśliła, że cel funkcjonowania szkół doktorskich pozostaje niezmienny: "Chodzi przede wszystkim o zainteresowanie i zachęcenie szerszego grona młodych pokoleń absolwentów studiów do podejmowania atrakcyjnej ścieżki dalszego rozwoju naukowego; dążenie do osiągnięcia i utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia w szkołach doktorskich oraz wzrost pozycji polskich szkół w rankingach międzynarodowych. Zależy nam również na tym, aby zwiększyć liczbę osób o wyższych kwalifikacjach uzyskujących stopień doktora i rozwijających atrakcyjną karierę zawodową również poza akademią".

 

Czas na ewaluację jakości nowego kształcenia

Ostrowska stwierdziła, że w kwestii funkcjonowania szkół doktorskich istotny jest procedowany obecnie projekt rozporządzenia w sprawie ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej. Poinformowała, że zakończono etap uzgodnień, opiniowania i konsultacji publicznych i aktualnie w ministerstwie trwa proces rozpatrywania zgłoszonych uwag.

Projekt zakłada m.in. to, że szef MEiN będzie ustalał wartości referencyjne dla kategorii naukowych A, B+ i B w dyscyplinach naukowych i artystycznych, a nie – jak do tej pory – zatwierdzał decyzję Komisji Ewaluacji Nauki.

Czytaj też: Koniec z grą pozorów – minister sam zdecyduje o kategorii naukowej uczelni >

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wprowadziło nowe przepisy dotyczące prowadzonej co cztery lata ewaluacji m.in. uczelni. W ewaluacji przyznawane będą kategorie naukowe w poszczególnych dyscyplinach nauki. Od tych kategorii zaś zależy m.in. możliwość prowadzenia studiów o profilu ogólnoakademickim i nadawania stopni naukowych. Pierwsza ewaluacja miała pierwotnie objąć lata 2017-2020. Ostatecznie jednak obejmie lata 2017-2021 i rozpocznie się 1 stycznia 2022 r.