Dyrektora NCN powołuje minister właściwy do spraw nauki, po przeprowadzeniu otwartego konkursu - konkurs został ogłoszony przez Radę NCN w połowie listopada 2022 r. Postępowanie przeprowadziła komisja konkursowa, powołana przez Radę NCN, złożona z przedstawicieli tego gremium i reprezentantów wskazanych przez Ministra Edukacji i Nauki. Prof. Zbigniew Błocki sprawował swoją funkcję przez dwie czteroletnie kadencje, czyli maksymalny czas określony w ustawie. Misją NCN jest działanie na rzecz wzrostu znaczenia polskiej nauki na arenie międzynarodowej oraz podniesienie jakości i efektywności badań dzięki konkurencyjnemu systemowi przyznawania grantów. Centrum regularnie ogłasza konkursy na projekty badawcze, stypendia doktorskie i staże podoktorskie.
Prof. Krzysztof Jóźwiak jest trzecim dyrektorem NCN w historii tej instytucji.

 

Prof. Błocki: NCN to jedna z najbardziej transparentnych instytucji w Polsce>>

 

Prof. Jóźwiak jest przewodniczącym uczelnianego Zespołu Merytorycznego Wsparcia Wniosków Grantowych oraz członkiem Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy UM w Lublinie. Stopień doktora nauk farmaceutycznych ze specjalnością chemia analityczna uzyskał w 2000 r. na podstawie rozprawy zatytułowanej „Zastosowanie chromatografii cieczowej w badaniach zależności między strukturą chemiczną a aktywnością biologiczną nowych 2,4-dihydroksytiobenzanilidów. Habilitację w dziedzinie nauk farmaceutycznych w specjalności chemia leków uzyskał w 2007 r. na podstawie rozprawy „Zastosowanie chromatografii powinowactwa i modelowania molekularnego w badaniach oddziaływań receptora nikotynowego z jego allosterycznymi inhibitorami”. Tytuł profesora uzyskał w 2013 r. 

 

Nowy dyrektor NCN jest też przewodniczącym uczelnianego Zespołu Merytorycznego Wsparcia Wniosków Grantowych oraz członkiem Rady Nadzorującej Centrum Transferu Wiedzy UM w Lublinie. W latach 2018-2022 był członkiem Rady Naukowej Instytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Jest laureatem programów Fundacji na rzecz Nauki Polskiej: Krajowego Stypendium Wyjazdowego (2005 r.), subsydium FOCUS (2006 r.) oraz programu TEAM (2009 r.). W roku 2012 otrzymał nagrodę Ehrlicha – UCB-Ehrlich Award for Excellence in Medicinal Chemistry za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii medycznej i chemii leków.