Prace magisterskie Katarzyny Gad i Evgeniyi Prikhodko zdobyły odpowiednio nagrodę główną I i III stopnia. Jedno z 3 wyróżnień w Konkursie powędrowało również do absolwentki tego wydziału Iwony Jakubiec, autorki pracy "Sposoby oddziaływania klastra Doliny Lotniczej na rozwój wiedzy związanej z przemysłem lotniczym".

Kapituła Konkursu pod przewodnictwem prof. Alojzego Nowaka, prorektora Uniwersytetu Warszawskiego przyznała Katarzynie Gad nagrodę główną I stopnia. W swojej pracy "Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w Internecie jako element budowania marki narodowej", laureatka na podstawie badań przeprowadzonych wśród Polaków i obcokrajowców charakteryzuje aktualne postrzeganie polskiej marki narodowej w Internecie. Nagrodzona nagrodą główną III stopnia praca Evgeniyi Prikhodko "Potencjał rozwoju turystyki muzycznej w Polsce na przykładzie koncepcji platformy internetowej GoForMusic" to propozycja konkretnego rozwiązania biznesowego, które pozwoliłoby w sposób praktyczny wykorzystać potencjał turystyki muzycznej w Polsce.

"Polska marka narodowa to temat, którego nie można bagatelizować i należy poświęcić mu szczególną uwagę. Przeprowadzone przeze mnie badania potwierdziły, że obcokrajowcy bardzo niewiele wiedzą o Polsce, a sami Polacy często jej nie doceniają - mówi Katarzyna Gad, laureatka konkursu 'Teraz Polska Promocja i Rozwój'. - Polska marka narodowa będzie też tematem mojej pracy doktorskiej. Jest jeszcze jednak za wcześnie, by mówić o detalach planowanych przeze mnie badań".

Konkurs "Teraz Polska Promocja" powstał w 2007 r. pod patronatem Ministerstwa Gospodarki z inicjatywy Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA oraz Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze edycje poświęcone były wyłącznie promocji polskiej gospodarki za granicą. Z biegiem lat tematyka prac konkursowych została poszerzona o zagadnienia dotyczące konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

"Na przestrzeni dziewięcioletniej historii Konkursu otrzymaliśmy ponad 600 prac magisterskich z kilkudziesięciu uczelni publicznych i niepublicznych z całej Polski, a blisko 100 z nich nagrodziliśmy. Rokrocznie przekonujemy się, jak wielki intelektualny potencjał drzemie w absolwentach szkół wyższych. Nagradzane prace magisterskie to wielki wkład tych młodych ludzi w rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski" - podsumowuje Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.

W tegorocznej edycji udział wzięło 75 studentów z całej Polski, a nagrody i wyróżnienia trafiły do 13 laureatów. Autorzy najlepszych prac otrzymali nagrody główne oraz nagrody specjalne o łącznej wartości ok. 50.000 zł. Fragmenty zwycięskich prac zostaną opublikowane w e-booku "Teraz Polska Promocja i Rozwój".

Gala Konkursu "Teraz Polska Promocja i Rozwój" odbyła się w czwartek, 10 grudnia w Sali Senatu Uniwersytetu Warszawskiego.

Więcej informacji: www.terazpolska.pl

Nagroda główna I stopnia
Katarzyna Gad: "Branding narodowy w nowych mediach. Spoty promocyjne Polski w Internecie jako element budowania marki narodowej"
Promotor dr hab. Agnieszka Hess
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Absolwentka studiów licencjackich oraz magisterskich na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna oraz studiów licencjackich na kierunku zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym na Uniwersytecie Jagiellońskim. Aktualnie doktorantka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku nauki o mediach. Laureatka konkursów literackich oraz konkursu o staż w redakcji "Faktów" (TVN). Stażystka w Urzędzie Miejskim w Kaletach oraz Śląskim Centrum Edukacji Regionalnej przy Zespole Pieśni i Tańca "Śląsk" im. S. Hadyny. Beneficjentka stypendiów Erasmus+ na Uniwersytecie w Salzburgu oraz Deutscher Akademischer Austauschdienst na Uniwersytecie we Freiburgu. Aktualnie bierze udział w projekcie konsorcjum naukowego przeprowadzającego monitoring i badanie zawartości mediów dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zajmuje się problematyką nowych mediów oraz brandingu.

Celem pracy jest pokazanie, jak promocyjne materiały filmowe (tzw. spoty) dostępne w Internecie mogą wpłynąć na postrzeganie Polski i jej markę narodową. Przeprowadzono badanie internetowe wśród młodych Polaków (N=100) oraz obcokrajowców (N=97), dla których głównym źródłem informacji o Polsce jest Internet. Praca zawiera informacje o polskiej marce narodowej - sugestie różnych badaczy odnośnie obecnej sytuacji marki Polska oraz jej pozycji w różnych rankingach marek narodowych. Przedstawiono kluczowe strategie związane z marketingiem państwa i krótko scharakteryzowano instytucje odpowiedzialne za budowanie polskiej marki narodowej, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania przez nie nowych mediów. Zaprezentowano metodologię przeprowadzonych badań, opis narzędzi badawczych (kwestionariuszy) oraz wyniki. W pracy scharakteryzowano aktualne postrzeganie polskiej marki narodowej w Internecie, które może w przyszłości posłużyć jako punkt odniesienia do dalszych analiz.

Nagroda główna III stopnia
Evgeniya Prikhodko: "Potencjał rozwoju turystyki muzycznej w Polsce na przykładzie koncepcji platformy internetowej GoForMusic"
Promotor dr Jacek Gancarczyk
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Urodzona w Taszkiencie, stolicy Uzbekistanu. Od dziecka aktywnie zajmuje się muzyką. Po ukończeniu szkoły muzycznej oraz szkoły ogólnokształcącej studiowała na Uniwersytecie Westminsterskim w Londynie (2004-2008), gdzie zdobyła licencjat (jako jedna z 20 osób z najlepszym wynikiem egzaminów wstępnych z angielskiego i matematyki otrzymała stypendium prezydenta Republiki Uzbekistanu, pokrywające całkowity koszt studiów). Następnie podjęła naukę na Akademii Muzycznej w Taszkiencie, jednocześnie pracując w biurze podróży. Tytuł magistra uzyskała na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Obecnie mieszka i pracuje jako tłumacz w Bydgoszczy, działa w Fundacji Wolontariatu Studenckiego "Projektor".

Praca prezentuje rozwiązanie biznesowe, które pozwoliłoby w sposób praktyczny wykorzystać potencjał turystyki muzycznej w Polsce. Zaproponowano platformę handlu internetowego GoForMusic, której głównym towarem są polskie wydarzenia muzyczne (co nie wyklucza sprzedaży towarów i usług komplementarnych, takich jak zakwaterowanie, wyżywienie, transport, rekreacja, zakupy, zwiedzanie). Autorka analizuje rynek wydarzeń muzycznych w Polsce oraz istniejącą ofertę turystyki muzycznej, a także podejmuje próbę zdefiniowania sylwetki potencjalnego klienta. Wdrożenie opisanego pomysłu w życie wymagałoby głębszej analizy danego sektora turystyki oraz inwestycji w odpowiednie rozwiązania technologiczne.

Wyróżnienie
Iwona Jakubas: "Sposoby oddziaływania klastra Doliny Lotniczej na rozwój wiedzy związanej z przemysłem lotniczym"
Promotor prof. dr hab. Grażyna Prawelska-Skrzypek
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku zarządzanie, specjalność zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym. Jej zainteresowania badawcze związane są z zarządzaniem wiedzą w procesie rozwoju klastra. Uważa, że wiedza nie będzie, co prawda, jedynym źródłem przewagi konkurencyjnej, lecz za to najważniejszym. Odbyła staże w Onecie oraz Radiu RMF FM. Obecnie pracuje przy programach rozwojowych Małopolski. Zaangażowana działaczka społeczna na rzecz osób niepełnosprawnych. Prywatnie miłośniczka gór, szczególnie nieodległych od Krakowa Gorców i Tatr. Wyznaje zasadę the sky is the limit (nie ma rzeczy niemożliwych).

Zasadniczym problemem badawczym podejmowanym w pracy jest próba określenia, jak klaster Dolina Lotnicza oddziałuje i zarządza rozwojem wiedzy o przemyśle lotniczym, a także jakie efekty przynoszą stosowane w tym celu w regionie formy i narzędzia rozwoju wiedzy. Analiza wskazanych wyżej kwestii poprzedzona jest przedstawieniem pojęcia i istoty klastra oraz problematyką zarządzania wiedzą w regionie. Kluczowym filarem w procesie rozwoju wiedzy i umiejętności związanych z przemysłem lotniczym jest działająca przy klastrze Fundacja Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu Dolina Lotnicza. Głównymi narzędziami oddziaływania Fundacji są projekty, których zakres i formy uzupełniają się wzajemnie. Analizie poddano dwa projekty realizowane przez Fundację - "Badania warunków termicznych do lotów szybowców na terenie Bieszczadów" oraz Politechnikę Dziecięcą w Mielcu. Badaniami objęto beneficjentów projektów, co pozwoliło określić wpływ inicjatyw na rozwój wiedzy obu badanych grup. (PAP)

Źródło informacji: Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska