Formy, w jakich poradnie realizują swoje zadania, nie ulegną większej zmianie. Nowością będzie wprowadzenie wymogu organizowania oraz prowadzenia sieci współ pracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, zatrudnionych w szkołach i placówkach. Sieć służyć ma współpracy, wymianie doświadczeń, analizie dobrych praktyk i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań. Według resortu kwestia ta wymaga doprecyzowania, mimo że wiele poradni od dawna podejmuje tego rodzaju działania. Przygotowując projekt ministerstwo nie przeprowadziło analizy sieci publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, stopnia obciążenia poszczególnych placówek, ani też zróżnicowania pod względem wielkości terenu ich działania - podkreśla Związek Nauczycielstwa Polskiego w opinii do projektu rozporządzenia.
Związkowcy podkreślają, że pracownicy poradni nie powinni być zobowiązywani do planowania i przeprowadzania działań, mających na celu poprawę jakości pracy przedszkoli, szkół i placówek w zakresie wynikającym z kierunków polityki oświatowej państwa, wyników i wniosków nadzoru pedagogicznego i wyników sprawdzianów, bo za jakość pracy przedszkoli i placówek odpowiadają ich dyrektorzy i rady pedagogiczne.