Znikoma świadomość prawna młodych ludzi

W dniu 19 listopada 2012 r. w Poznaniu odbył się Drugi Kongres Prawników Wielkopolski, którego głównym tematem była świadomość prawna młodych Polaków.

"Celem kongresu było wskazanie zagadnień z różnych dziedzin prawa, które powinny być znane Polakom oraz przedstawienie postulatów zmian przepisów w różnych dziedzinach prawa w takim kierunku, aby były bardziej przyjazne dla młodzieży".

Krystyna Szumilas, Minister Edukacji Narodowej, która brała udział w debacie przedstawiła w jaki sposób nowa podstawa programowa wzmacnia edukację prawną. Jak podkreśliła "dziedzina ta została potraktowana w niej w sposób systematyczny i przemyślany". Nowa podstawa w przeciwieństwie do starej nie jest skupiona wyłącznie na "suchej" wiedzy, ale przede wszystkim uczy jak praktycznie korzystać z prawa.

"Założeniem programowym jest przekazanie młodym ludziom pewnych wartości, tj. nauczenie zauważania dyskryminacji, niesprawiedliwości, łamania praw człowieka, zrozumienie istoty i wagi funkcjonowania demokracji i państwa prawa".

W kongresie udział wziął także Jarosław Gowin, minister sprawiedliwości, który zwrócił uwagę, że edukacja prawna to obecnie wyzwanie przed jakim stoi współczesny świat.

Uczestnicy Kongresu wspólnie stwierdzili, że obecnie "młodzi ludzie, wchodząc w dorosłe życie, mają niedostateczną wiedzę prawniczą nie tylko w zakresie kwestii ustrojowych, ale także podstawowych unormowań regulujących rynek pracy, zachowania w urzędach czy zawierania umów. Za niewystarczającą uczestnicy uważają także podstawową wiedzę młodzieży w zakresie prawa karnego i rodzinnego".

Opracowanie: Agnieszka Winiarska, RPE WKP

Źródło: www.men.gov.pl, stan z dnia 21 listopada 2012 r.

Data publikacji: 21 listopada 2012 r.