Przepisy znowelizowanej ustawy o systemie oświaty m.in. zmieniają rolę kuratorów oświaty. Kuratoria nie będą już zajmować się opiniowaniem arkuszy organizacyjnych, planów pracy placówek doskonalenia nauczycieli, projektów sieci szkół. Tylko w dwóch przypadkach – przekazania małej szkoły i łączenia szkoły podstawowej z gimnazjum – opinia kuratora oświaty będzie dla samorządów wiążąca.
Ustawa wprowadza możliwość przekazania przez samorząd małej szkoły do 70 uczniów do prowadzenia stowarzyszeniu, fundacji, osobie prawnej bez procesu likwidacji. I tu potrzebne będzie uzyskanie pozytywnej opinii kuratora oświaty.
Decyzja kuratora będzie dla samorządu wiążąca również w przypadku połączenia szkoły podstawowej i gimnazjum w zespół szkół. Jak tłumaczyła minister edukacji, pozostawiono tą konieczność, aby nie zwiększała się liczba takich zespołów szkół.
Opinia kuratora będzie wymagana w przypadku likwidacji szkoły, ale nie będzie ona dla samorządu wiążąca.
Kurator oświaty będzie miał również mniejszy wpływ na powoływanie i odwoływanie dyrektora szkoły. Aktualnie powołanie na to stanowisko osoby niebędącej nauczycielem wymaga zgody kuratora oświaty. Po zmianach do powołania dyrektora przez organ prowadzący wymagana będzie jedynie opinia kuratora oświaty, bez charakteru wiążącego.
Ponadto nowelizacja daje samorządom możliwość dokładnej kontroli niepublicznych placówek oświatowych, którym przekazują dotacje.
 
Źródło: Serwis Samorządowy PAP, 20.03.2009 r.