Nauczyciel kontraktowy jest zatrudniony w gimnazjum w pełnym wymiarze godzin jako nauczyciel historii. Miał zawarte dwie umowy o pracę na czas określony:
1) od 1 września 2005 r. - 31 sierpnia 2006 r. w celu odbycia stażu
2) od 1 września 2006 r. - do 31 sierpnia 2008 r. - druga umowa o pracę w pełnym wymiarze godzin.
Czy dyrektor szkoły może zatrudnić ww. nauczyciela na czas określony od 1 września 2008 r., jeżeli nie może zagwarantować ciągłości pracy w pełnym wymiarze godzin w kolejnych latach ze względu na zmiany organizacyjne w szkole spowodowane zmniejszeniem liczby uczniów w kolejnych latach?
Czy jest obowiązek zatrudnienia nauczyciela na czas nieokreślony, nawet jeżeli dyrektor szkoły nie może zapewnić pracy w kolejnych latach pracy w pełnym wymiarze godzin?


Z przepisów określających zasady nawiązywania stosunków pracy z nauczycielami wynika, że o ile nauczyciel kontraktowy posiada wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu oraz istnieją warunki do zatrudnienia go w pełnym wymiarze zajęć, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.


Stosownie do treści art. 11 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) dyrektor szkoły nawiązuje z nauczycielem stosunek pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego.
W świetle przepisu art. 10 ust. 4 ustawy dyrektor szkoły nawiązuje stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Jedynie w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela, w tym w trakcie roku szkolnego, stosunek pracy z nauczycielem kontraktowym nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas określony (ust. 7).
Z przepisów określających zasady nawiązywania stosunków pracy z nauczycielami wynika zatem, że o ile nauczyciel kontraktowy posiada wymagane kwalifikacje do prowadzenia zajęć z danego przedmiotu oraz istnieją warunki do zatrudnienia go w pełnym wymiarze zajęć, stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.