Komisja Wspólna Rządu i Samorządu zaproponowała, aby w pakiecie zmian przepisów samorządowych przygotowywanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji znalazły się również przepisy zawarte w ustawie o systemie oświaty.

Pierwszy z nich dotyczy przyznawania stypendiów uczniom pochodzącym z rodzin o niskim dochodzie. Zgodnie z zapisem ustawy rada gminy nie może upoważnić ośrodka pomocy społecznej do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

- Zabronienie realizacji tego zadania strukturom, które są do tego najlepiej przygotowane, jest absurdalne – mówi Marek Olszewski, przewodniczący Zespołu ds. Edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu.

Drugi przepis dotyczy ustalania zasad korzystania ze stołówek szkolnych i zwalniania uczniów z opłat za posiłki. Od 1 stycznia 2008 r. jedynie rada gminy może podejmować takie decyzje. W efekcie rady gminy muszą w drodze uchwały decydować o tym, czy danego ucznia można zwolnić z opłaty za posiłki. To dyrektor szkoły powinien określać ceny posiłków i decydować o zwolnieniu z opłat.

źródło: Gazeta Prawna, 18 marca 2008 r.