- Rada rodziców ustaliła, że uczniowie mają przyjść do szkoły i spotkać się ze swoją wychowawczynią - do klasy będą wchodzić czwórkami i odbierać świadectwa. Nie da się jednak uniknąć sytuacji, że w szkole tego dnia spotka się... 800 dzieci i ich opiekunowie. Eufemistycznie mówiąc, nie wydaje się to dobrym pomysłem w czasie epidemii - mówi matka uczennicy jednej z warszawskich szkół.

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Czerwiec 2020 >

RPO: Nie można ignorować problemu znikających uczniów>>

Praca zdalna do 28 czerwca

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. specustawa koronowirusowa) umożliwia ministrowi edukacji regulowanie w drodze rozporządzenia wszystkich najważniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem szkół. W tym zawieszenie zajęć i ustalenie zasad tego zawieszenia. Jak stanowi rozporządzenie, które zawiesza zajęcia, w okresie od 25 marca 2020 r. do 28 czerwca 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zobacz szkolenie w LEX: Zakończenie zajęć dydaktycznych w okresie pandemii. Zadania dyrektora >  

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka odbywa się na odległość. W sytuacji, gdy wystąpią trudności w organizacji zajęć, dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem prowadzącym, powinien określić inny sposób ich realizowania. O wybranym sposobie musi także poinformować kuratora oświaty.

Furtką inne zadania szkoły

Rozporządzenie zawieszające tradycyjną pracę szkół wskazuje wyjątki, w których można odstąpić od pracy na odległość, wśród nich są m.in. konsultacje z nauczycielami, zajęcia w klasach 1-3, zajęcia praktyczne w zawodówkach lub w szkołach artystycznych. Nie ma wśród nich natomiast uroczystości na zakończenie roku.

Czytaj w LEX: Na ile dni przed radą klasyfikacyjną należy wystawić oceny końcowe uczniom? >

- W gestii dyrektora szkoły leży decyzja o tym w jakim zakresie i w jaki sposób szkoła prowadzi zajęcia czy inne swoje działania, w tym - w jaki sposób organizuje wydawanie świadectw związane z zakończeniem zajęć - mówi radca prawny Maciej Sokołowski, specjalizujący się w prawie oświatowym.  

Czytaj w LEX: Koronawirus - obowiązki dyrektorów, czas pracy i wynagradzanie nauczycieli i pracowników niepedagogicznych >

- Dyrektorzy mogą zdecydować się na przeprowadzenie uroczystości zakończenia roku w formie on-line. Korzystając z upoważnienia do realizacji zadań szkoły w „inny sposób” dyrektorzy mogą jednak zorganizować zakończenie zajęć na terenie szkoły, z bezpośrednim udziałem uczniów, jeżeli ograniczy się zakończenie zajęć do samego wręczenia uczniom świadectw i będzie się je traktować jako czynność techniczną (administracyjną) szkoły wobec ucznia - tłumaczy.

 

Nie ma wytycznych dla zakończenia roku

Prawnik zwraca uwagę na jeszcze inną kwestię - brakuje wytycznych dla organizacji takich uroczystości. Proponuje, by stosować reguły wynikające z ogólnych wytycznych dla oświaty, dostępnych na stronie MEN. - Ze względu na brak szczegółowych przepisów czy wytycznych oświatowych regulujących sanitarne zabezpieczenie uroczystości zakończenia zajęć, dyrektorzy szkół powinni posiłkować się ogólnymi przepisami, jak i ogólnymi wytycznymi oświatowymi dotyczącymi zabezpieczeń sanitarnych - tłumaczy prawnik. - Najbardziej odpowiednie i pomocne wydają się w tym względzie wspólne wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych - edukacji wczesnoszkolnej, które uwzględniają prowadzenie działalności szkoły z udziałem uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli - dodaje.

Czytaj w LEX: Monitorowanie postępów ucznia podczas pracy zdalnej oraz warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzianów w okresie zawieszenia zajęć >

Podkreśla, że dla organizacji zakończenia zajęć najistotniejsze wydają się następujące reguły: zapewnienie dezynfekcji rąk przed wejściem do szkoły oraz - jak wynika z wytycznych GIS dotyczących wielkości grup, w jakich mogą odbywać się zajęcia - dopilnowanie, by w danej sali przebywało maksymalnie 12 osób oraz by zachowywały one dystans 1,5 m.

Sprawdź w LEX: Czy należy wydać świadectwo ukończenia drugiej klasy liceum uczniowi, który w klasie trzeciej nie otrzymał promocji? >

- Rodzice i opiekunowie przyprowadzający uczniów powinni wejść do szkoły tylko w wyjątkowych sytuacjach i przy zachowaniu zasad dystansu i higieny, w tym osłanianiu ust i nosa - mówi mec. Maciej Sokołowski - Wydaje się, że zrezygnować należy całkowicie z jakichkolwiek elementów artystycznych (przedstawień, występów) czy grzecznościowych, jak wręczanie nauczycielom kwiatów czy prezentów. Uroczystość powinna ograniczyć się do krótkiego podsumowania roku przez nauczyciela i wręczenia świadectw. W razie przewidywanej dobrej pogody wskazane byłoby przeprowadzenie uroczystości na wolnym powietrzu (boisko, dziedziniec), z udziałem większej liczby uczniów, gdzie zachować należy dystans 1,5 metra - tłumaczy prawnik.