Nowela rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, której projekt przekazano do konsultacji społecznych, ma poprawić warunki współpracy przedsiębiorców ze szkołami. Dookreśli m.in., jaką formę mają mieć zajęcia praktyczne organizowane przez pracodawców oraz jakie umiejętności mają na nich zdobyć uczniowie. Ułatwi także życie pracodawcom, wskazując, że podstawę prawną odbywania zajęć praktycznych u pracodawców w ramach dualnego systemu kształcenia może stanowić zarówno umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem i jego rodzicem a pracodawcą, jak również umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu.

Szef rzemieślników: dualny system kształcenia daje największą szansę na zatrudnienie>>

Nowe regulacje pozwolą również na zwiększenie liczby godzin praktycznej nauki zawodu w technikach i szkołach policealnych. Wymiar zajęć będzie wynosił odpowiednio: 970 godzin zajęć w trzyletnim okresie nauczania w szkole zawodowej, od 220 do 735 godzin w technikum i w szkole policealnej (nie mniej niż 30 proc. liczby godzin kształcenia zawodowego praktycznego określonej w ramowym planie nauczania).
"Pozostawienie szkołom dużej swobody w zakresie organizacji zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców w ramach dualnego systemu kształcenia umożliwi elastyczne dostosowanie się do zróżnicowanych uwarunkowań lokalnych" - podkreśla MEN w uzasadnieniu - "Dotyczy to rozstrzygania kwestii obejmujących ustalenie w umowie o praktyczną naukę zawodu liczby dni w tygodniu oraz klas, w których zajęcia praktyczne odbywane są u pracodawców, a także organizowanie tych zajęć w okresie ferii letnich." - dodaje.

Lewiatan: system edukacji nie nadąża za potrzebami rynku>>