Prawie 430 tys. uczniów III klas z około 7 tys. gimnazjów w całym kraju będzie pisało 12, 13 i 14 kwietnia egzamin. Pierwszego dnia egzaminu będzie sprawdzana ich wiedza humanistyczna, drugiego - matematyczno-przyrodnicza, trzeciego - z języków obcych.
Uczniowie w całej Polsce będą pisali takie same testy. Prace zostaną zakodowane; sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. W teście z wiedzy humanistycznej znajdą się pytania z języka polskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, plastyki i muzyki. Test matematyczno-przyrodniczy sprawdzi wiedzę z biologii, geografii, chemii, fizyki i matematyki. W ostatnim dniu uczniowie będą mieli test z wybranego przez siebie języka obcego. Wśród języków, z których można zdawać egzamin, są: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański i włoski.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu uczniowie poznają w połowie czerwca.
Tegoroczny egzamin gimnazjalny będzie ostatnim przeprowadzanym według dotychczasowych zasad. W przyszłym roku szkolnym - 2011/2012 - egzamin gimnazjalny zdawać będzie pierwszy rocznik gimnazjalistów uczących się zgodnie z nową podstawą programową. Ich egzamin będzie składał z takich samych części jak dotychczasowy, ale każda część będzie miała inną strukturę - w części humanistycznej wyodrębnione będą zadania z języka polskiego, a w części matematyczno-przyrodniczej - zadania czysto matematyczne. Według MEN, umożliwi to obserwację postępów, jakie uczniowie poczynili w tych przedmiotach na różnych etapach swojej nauki - na zakończenie szkoły podstawowej, na egzaminie gimnazjalnym i na maturze.
 
Źródło: Gazeta Prawna, 11.04.2011 r.