Wiele szkół zmaga się z problemem prawidłowego wydatkowania kwoty subwencji oświatowej, szczególnie, jeśli kwestia problematyczna dotyczy terminów przekazania i wydatkowania subwencji. Ekspert wyjaśnia, czy subwencja oświatowa otrzymana na styczeń 2015 r. w grudniu 2014 r., którą wykorzystano w grudniu 2014 r. na zapłatę faktury wykonawcy w związku z upływem terminu zapłaty (zadanie realizowane w ramach dofinansowania środków UE) stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
W omawianym przypadku JST oczekiwała w grudniu na dotację ze środków UE (zapewnioną zapisami umowy), której jednak nie otrzymała. Zapłatę wykonawcy zrealizowano żeby nie utracić szansy dofinansowania UE oraz nie doprowadzić do powstania zobowiązania wymagalnego.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - dalej - dalej: u.d.f.p. (art. 8 i art. 9) naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazywania lub udzielania dotacji, niezatwierdzenie w terminie przedstawionego rozliczenia dotacji lub nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu. Zgodnie z tym drugim przepisem naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest wydatkowanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem określonym przez udzielającego dotację, nierozliczenie w terminie otrzymanej dotacji lub niedokonanie w terminie zwrotu dotacji w należnej wysokości.
Przepisy te dotyczą jednak dotacji, a nie subwencji. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych faktycznie nie personalizuje czynu opisanego w stanie faktycznym powyżej, czyli nie przewiduje karalności za taki czyn.
Postępowanie przytoczone w przykładzie jest jednak nieprawidłowe. To nieodpłatna i bezzwrotna pomoc finansowa udzielana najczęściej przez państwo określonym podmiotom (np. jednostkom samorządu terytorialnego dla poparcia ich działalności). Subwencja to tzw. środki znaczone, oznacza to, że jeżeli przyznana została ona na oświatę, nie powinna być wykorzystana na zadanie realizowane w ramach dofinansowania środków UE.
Trzeba w związku z tym pamiętać, że zgodnie z przepisem art. 82 Kodeksu karnego skarbowego, kto naraża finanse publiczne na uszczuplenie poprzez nienależną wypłatę, pobranie lub niezgodne z przeznaczeniem wykorzystanie dotacji lub subwencji, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.
Jeżeli wypłata lub pobranie nienależnej, nadmiernej lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji lub subwencji nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.
W tej sytuacji może więc dojść nie do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ale odpowiedzialności karnej skarbowej za taki czyn na podstawie wskazanego przepisu prawa.
Vademecum Głównego Księgowego - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)Vademecum Głównego Księgowego Administracja>>