Prawo do nagrody jubileuszowej przedawnia się po upływie 3 lat od dnia jej wymagalności. Zgodnie bowiem z art. 291 § 1 ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy "roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne".

Pytanie:
W 2014 roku pracownik dostarczył świadectwa pracy z prośbą o doliczenie okresów zatrudnienia do stażu pracy. Osoba prowadząca sprawy kadrowe wyliczyła staż pracy na 40 lat 11 m-cy 5 dni. Pracownikowi w lipcu 2014 roku została wypłacona nagroda jubileuszowa za 40 lat pracy zawodowej. W 2017 roku stwierdzono błędne wyliczenie stażu pracy – powinien wynosić 46 lat 10 m-cy 23 dni. Według obecnych wyliczeń, nabycie prawa do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy nastąpiło w dniu 7.09.2012 r. Minęły przeszło 3 lata od stwierdzenia pomyłki, która nastąpiła z winy pracodawcy. Co w tej sytuacji powinniśmy zrobić? 1. Wypłacić pracownikowi nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy? 2. Wypłacić różnicę między nagrodą jubileuszową za 40 lat, a 45 lat?

Odpowiedź:

Wypłata nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy uległa przedawnieniu.

Uzasadnienie:
Pracownik niepedagogiczny placówki oświatowej to pracownik samorządowy. Pracownicy samorządowi uprawnieni są do narody jubileuszowej. Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, art. 38 ust. 1, 2 i 5 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych. Więcej>>