Rozporządzenie nie dotyczy jednak nauczycieli będących egzaminatorami biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
Wynika to z systemowego założenia, że obowiązkiem nauczyciela jest udział w ustnej części egzaminu maturalnego, o których mowa w art. 42 ust. 2b ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 191) – dalej KN. Zatem nauczyciel w ramach obowiązkowego pensum zajęć jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego, natomiast w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel jest obowiązany uczestniczyć w przeprowadzaniu odpowiednio: sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu maturalnego – z wyjątkiem części ustnej. W przypadku wykonywania tych czynności w wymiarze przekraczającym tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 KN , nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe na zasadach określonych w art. 35 ust. 3 KN.
Od 1 września 2013 r. stawka wynagrodzenia nauczyciela, będąca podstawą wyliczenia wynagrodzenia egzaminatora, wynosi 3.109 zł.
Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, zostały określone co do zasady w załączniku nr 1 do r.w.e.s.e.
Nowelizacja z 28 marca 2014 r. również w tym zakresie dokonała zmian wysokości stawek wynagrodzenia egzaminatorów.
I tak dla wszystkich sprawdzianów przeprowadzanych na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2013/2014 włącznie, kwota wynagrodzenia za jednego zdającego wynosi 0,355 stawki (poprzednio 0,374 %).
W pozostałym zakresie rozporządzenie wprowadziło nowe regulacje odnośnie przedmiotu pracy egzaminatorom, jak również nowe stawki :
1. egzamin maturalny przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2013/2014 włącznie:
a) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego i matematyki) - poziom podstawowy - 0,657% stawki
b) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy - 0,627% stawki
c) część pisemna egzaminu maturalnego z:
- języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom podstawowy i rozszerzony - 0, 923% stawki
- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych - 0,923% stawki
d) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych - 0,790% stawki
2. egzamin maturalny przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015:
część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy - 0,627% stawki
b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy - 0,386% stawki
c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej (poziom podstawowy i rozszerzony), języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego (poziom rozszerzony) i języka obcego nowożytnego (poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny) - 0,923% stawki
d) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych - 0,790% stawki.

Więcej w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: Pomoc przy ustnej maturze to godziny ponadwymiarowe