Rada gminy zmieniła uchwałę dotyczącą trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych z terenu gminy.
Jedna z mieszanek gminy zaskarżyła uchwałę do sądu administracyjnego.
Jej zdaniem bowiem ustawa o systemie oświaty nie uprawniała rady do określenia, że wysokość dotacji na ucznia niepełnosprawnego ma odpowiadać kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia oddziału przedszkolnego. WSA uzanał skargę za zasadną. Sąd przypomniał, iż ustalane zasady przyznawania dotacji na ucznia niepełnosprawnego nie mogą być sprzeczne z ustawą z dnia 13 września 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 827 ze zm.). Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>

Na podstawie:
Wyrok WSA w Olsztynie z 19 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Ol 8/15, nieprawomocny