Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli i punktów przedszkolnych prowadzonych przez gminę. W jednym z zapisów rada ustaliła, iż zasady korzystania z usług publicznego przedszkola, zakres świadczeń - w tym zadeklarowaną liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu, zasady pobielania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem a rodzicami lub prawnymi opiekunami.
Prokurator wniósł do WSA skargę na uchwałę rady miejskiej. Organ zarzucił, iż uchwała reguluje kwestie zawierania umów cywilnoprawnych pomiędzy dyrektorami przedszkoli a rodzicami (opiekunami prawnymi) dzieci. Więcej w Serwisie Samorządowym LEX>>