Dyrektor Zespołu Ekonomiczno-Adminstracyjnego Obsługi Szkół w gminie Żarki Jakub Grabowski powiedział PAP, że gmina wystąpi do sądu o pisemne uzasadnienie wyroku i potem zajmie stanowisko w tej sprawie. Samorządy musiały ustalić nową sieć szkół na swoim terenie w związku z wchodzącą w życie reformą edukacji.
Kwestią sporną między władzami Żarek i Śląskim Kuratorium Oświaty była sprawa szkoły podstawowej w Żarkach – miasto chciało utworzyć w budynkach obecnej podstawówki jedną placówkę, kurator opowiadał się za utworzeniem dwóch szkół podstawowych, w tym jednej w nowym budynku obecnego gimnazjum. Władze Żarek chcą jednak w tym budynku otworzyć żłobek i oddziały przedszkolne.
Burmistrz miasta i gminy Żarki (Śląskie) Klemens Podlejski wydał zarządzenie w sprawie planu sieci szkół zgodnie z planem założonym przez władze miasta, natomiast wbrew opinii Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni, że WSA w Gliwicach podzielił stanowisko śląskiego kuratora w sprawie propozycji przekształcenia gimnazjum w Żarkach w szkołę podstawową, dzięki czemu w tym mieście funkcjonowałyby dwie szkoły podstawowe. Wydając opinię, kierowałam się troską o zapewnienie uczniom żareckich szkół jak najlepszych, bezpiecznych warunków nauki w dwóch szkołach podstawowych, na jedną zmianę. Dotychczasowe gimnazjum dysponuje znakomitą bazą dydaktyczną i sportową, którą warto jak najpełniej wykorzystać dla dobra uczniów. Powstanie drugiej szkoły podstawowej umożliwiałoby jednocześnie poprawę warunków w funkcjonującej obecnie szkole podstawowej poprzez efektywniejsze wykorzystanie bazy dydaktycznej i sportowej, skrócenie uczniom drogi do szkoły, wyeliminowanie zagrożenia dwuzmianowością, a także – zapewnienie miejsc pracy dla nauczycieli" - powiedziała we wtorek PAP śląska kurator oświaty Urszula Bauer.

Jak podkreśliła, w obecnej sytuacji prawnej burmistrz i radni Żarek mogą wprowadzić zmiany do sieci szkół. Na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe rada gminy ma możliwość podjęcia uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia gimnazjum w szkołę podstawową, a następnie – po zawiadomieniu do końca lutego o tym zamiarze organu wykonawczego, rodziców i uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty - podjąć uchwałę o przekształceniu gimnazjum w szkołę podstawową. Najbliższy możliwy termin rozpoczęcia działalności przez utworzoną w tym trybie szkołę podstawową w budynku dotychczasowego gimnazjum to 1 września 2018 r.
Oprócz Żarek skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na opinie kuratorium skierowały jeszcze trzy inne samorządy z woj. śląskiego – Będzin, Dąbrowa Górnicza i Ustroń.
W lipcu WSA w Gliwicach uchylił opinię śląskiego kuratora oświaty dotyczącą kształtu sieci szkół w Dąbrowie Górniczej oraz Ustroniu. Kurator rozważa możliwość wniesienia skargi kasacyjnej do NSA.

Sąd umorzył natomiast sprawę skargi, skierowanej na opinię kuratora przez władze Będzina, ponieważ została ona wycofana. Rzeczniczka Urzędu Miasta Kinga Wesołowska-Bodzek poinformowała, że skarga ta stała się bezzasadna z chwilą, gdy w czerwcu Rada Miejska przyjęła uchwałę ws. sieci szkół zgodnie z propozycją prezydenta miasta, opartą na nowym prawie oświatowym.
Spór z kuratorium toczył się o jedno z gimnazjów w Będzinie, w którym – zdaniem kuratora – powinna powstać szkoła podstawowa, władze miasta chciały gimnazjum po prostu wygasić. "Byliśmy przeciwni powstaniu w tym miejscu kolejnej podstawówki, bo w bliskim sąsiedztwie działają trzy inne. Ostatecznie nie musimy tworzyć podstawówki, zgodnie z nowymi przepisami gimnazjum zostanie wygaszone" – tłumaczyła wówczas PAP Wesołowska-Bodzek.
Reforma, w ramach której zmieniona zostanie m.in. struktura szkół, rozpocznie się od roku szkolnego 2017/2018. W miejsce obecnie istniejących typów szkół zostaną wprowadzone stopniowo: 8-letnia szkoła podstawowa, 4-letnie liceum i 5-letnie technikum oraz dwustopniowe szkoły branżowe; gimnazja mają zostać zlikwidowane.
Zgodnie ustawami Prawo Oświatowe i przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe, samorządy - jako organy prowadzące szkoły - zostały zobowiązane do opracowania i stworzenia projektu uchwały ws. dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego, przyjęcia go, a następnie skierowania do opinii kuratora. Na wydanie opinii kuratorzy mieli 21 dni. Kurator mógł wydać opinię pozytywną, ze wskazaniem zmian do uwzględnienia w uchwale ostatecznej lub opinię negatywną. Opinia kuratora była dla samorządu wiążąca, jedyną drogą odwołania było skierowanie sprawy do sądu administracyjnego. Anna Gumułka (PAP)