W przypadku rozwiązania stosunku pracy na podstawie art. 20 KN nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania przysługuje odprawa w wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego, zaś nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługują świadczenia określone w art. 8 ust. 1 ustawy z 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 ze zm.), tj. odprawa pieniężna w wysokości: jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata; dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat; trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Rozwiązanie stosunku pracy z przyczyn określonych w art. 20 KN następuje z końcem roku szkolnego po uprzednim trzymiesięcznym wypowiedzeniu, z tym że warunek rozwiązania stosunku pracy z końcem roku szkolnego nie dotyczy nauczycieli szkół, w których w organizacji pracy nie przewidziano ferii szkolnych, nauczycieli placówek kształcenia ustawicznego oraz nauczycieli szkół, w których zakończenie cyklu kształcenia następuje w trakcie roku szkolnego. Zgodnie z art. 20 ust. 5 KN okres wypowiedzenia może być skrócony do 1 miesiąca, z tym że w takim wypadku nauczycielowi przysługuje odszkodowanie za pozostałą część okresu wypowiedzenia w wysokości wynagrodzenia liczonego jak za okres urlopu wypoczynkowego. Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się nauczycielowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

Pamiętać również należy o tym, że zgodnie z art. 20 ust. 5a KN o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy z przyczyn wskazanych powyżej dyrektor szkoły zawiadamia reprezentującą nauczyciela zakładową (międzyzakładową) organizację związkową, która w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia może zgłosić na piśmie dyrektorowi szkoły umotywowane zastrzeżenia. Po rozpatrzeniu stanowiska organizacji związkowej, a także w razie niezajęcia przez nią stanowiska w ustalonym terminie, dyrektor szkoły podejmuje decyzję w sprawie wypowiedzenia.
Zgodnie z art. 20 ust. 5c KN wypowiedzenie jest bezskuteczne w przypadku złożenia przez nauczyciela, w terminie do 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia stosunku pracy z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 2, pisemnego wniosku o przeniesienie w stan nieczynny. Z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym stosunek pracy wygasa. Wygaśnięcie stosunku pracy powoduje dla nauczyciela skutki, jakie przepisy prawa wiążą z rozwiązaniem stosunku pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy w zakresie świadczeń przedemerytalnych.
Rozważania przytoczone w niniejszym artykule wskazują i to w sposób wyraźny, że problematyka rozwiązywania stosunku pracy z nauczycielem w związku z szeroko rozumianymi zmianami organizacyjnymi w szkołach, jest dla dyrektorów szkół istotnym problemem, stanowiąc tym samym przyczynek dla aktywności sądów powszechnych.

Dyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej - PRENUMERTA ROCZNADyrektor Szkoły. Miesięcznik Kierowniczej Kadry Oświatowej - PRENUMERTA ROCZNA>>