Program Bezpieczna+ będzie realizowany w latach 2015-2018. Jest komplementarnym działaniem w stosunku do przedsięwzięć przewidzianych w rządowym programie na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.
Realizacja programu przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w szkołach poprzez działania dotyczące:
podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują, dotyczy to np.
- opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych,
- opublikowania i upowszechnienia materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni,
- podniesienia poziomu kompetencji uczniów, ich rodziców oraz kadry szkół w zakresie bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Wielki Brat w szkole? Panaoptykon przeciwny upowszechnieniu monitoringu>>

W 2015 r. na realizację programu rząd przeznaczy 15 000 tys. zł. Na każdy kolejny rok zostanie przeznaczone po 20 000 tys. zł, z tego na finansowanie przedsięwzięć realizacji programu „Bezpieczna+” - odpowiednio 4 000 tys. zł w 2015 r. i 6 000 tys. zł w kolejnych latach. W rozporządzeniu (Dz. U. poz. 972) określono zakres informacji, jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie wsparcia oraz terminy składania wniosków. Wnioski będą rozpatrywane przez zespół powołany przez wojewodę. Pozytywnie zaakceptowane wnioski, wraz z podaniem wysokości wsparcia finansowego, zostaną podane do publicznej wiadomości przez wojewodę. Zmiany weszły w życie 14 lipca 2015 r. - wniosek dot. 2015 r. organ prowadzący musi złożyć do 15 września. (PAP/ms)

Szkoły dostaną pieniądze na zainstalowanie monitoringu>>