Ferie zimowe w szkołach trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego. Terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw ogłasza - po zasięgnięciu opinii wojewodów i kuratorów oświaty - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

Sprawdzian 1 kwietnia, matura 4 maja - kalendarz roku szkolnego 2014/2015>>

Na podstawie art. 64 ust. 1 Karty Nauczyciela  nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Zatem okres ferii jest jednocześnie okresem urlopu wypoczynkowego nauczycieli.
Mimo, że co do zasady urlop wypoczynkowy jest okresem zwolnienia nauczyciela z obowiązku świadczenia pracy, pragmatyka nauczycielska wprowadza regulacje normatywne, które umożliwiają okresowe odwołanie nauczyciela z urlopu.
Zgodnie z treścią art. 64 ust. 2 KN nauczyciel szkoły feryjnej może być zobowiązany przez dyrektora do wykonywania w czasie ferii następujących czynności:
1) przeprowadzania egzaminów;
2) prac związanych z zakończeniem roku szkolnego i przygotowaniem nowego roku szkolnego;
3) opracowywania szkolnego zestawu programów oraz uczestniczenia w doskonaleniu zawodowym w określonej formie.

Dodatkowa umowa podstawą do pracy w ferie>>

Należy zauważyć, że w redakcji powyższej normy nie posłużono się sformułowaniem „w szczególności", co wskazuje, że w treści art. 64 ust. 2 KN wskazano wszystkie dopuszczalne sytuacje faktyczne, które umożliwiają odwołanie nauczyciela z urlopu. Zatem w związku z enumeratywnym katalogiem przyczyn odwołania nauczyciela z urlopu, dyrektor nie ma prawa rozszerzać tego katalogu o inne przyczyny.
Jednak aby nie wystąpiła sytuacja, gdy dyrektor szkoły co kilka dni będzie wzywał nauczyciela do pracy w ramach wykonywania zadań wskazanych w treści art. 64 ust. 2 KN, ustawodawca zawarł w art. 64 ust. 4 KN regulację uprawniającą nauczyciela do wykorzystania co najmniej czterotygodniowego, nieprzerwanego, urlopu wypoczynkowego.
Praca wykonywana podczas urlopu wypoczynkowego w ramach art. 64 ust. 2 KN jest pracą w ramach zajęć statutowych szkoły, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 KN. Zatem wykonując pracę w ramach zajęć statutowych szkoły nauczyciel nie nabywa prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

Więcej na temat przepisów dotyczących pracy w ferie zimowe w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Nauczyciel dorobi na prowadzeniu zajęć w ferie. Nawet jeśli jest na urlopie>>