Rodzice uczniów, dyrektorzy szkół i samorządy muszą pamiętać, że na koniec września przypadają ważne terminy związane z ich obowiązkami, które dotyczą edukacji.
Jeden z nich wiąże się z obowiązkiem szkolnym – dotyczy on uczniów w wieku od 7 do 18 lat oraz sześciolatków. To gminy odpowiadają za zapewnieniem im miejsc w szkołach lub przedszkolach. Część rodziców może jednak zapisać dziecko do prywatnej placówki. Jego rodzic musi wtedy powiadomić dyrektora szkoły podstawowej lub gimnazjum, w których obwodzie dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego w innym miejscu. W przeciwnym razie dyrektor powiadamia gminę i kuratorium. Następnie samorząd informuje policję lub straż miejską, a ta rozpoczyna ustalanie pobytu dziecka. Jeśli natomiast rodzic zmieni miejsce zamieszkania, to musi powiadomić o tym nie tylko nową szkołę, do której będzie uczęszczało jego dziecko, ale także poprzednią.
Do 30 września gmina ma też obowiązek wypłacić dotacje placówkom oświatowym prowadzonym na ich terenie przez inne podmioty. W zależności od rodzaju przedszkola lub szkoły wynosi ona od 40 do 75 proc. subwencji przekazywanej na jednego ucznia w tej gminie.
Również 30 września mija gminom termin na wypłacenie nauczycielom 7 proc. podwyżki.
Kolejny termin wiąże się z założeniem szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną lub fizyczną, gdzie wymagane jest zezwolenie gminy. Najczęściej są to stowarzyszenia rodziców. Aby uzyskać takie zezwolenie, trzeba złożyć do końca września wniosek o udzielenie zezwolenia.
Do końca września maturzyści muszą złożyć wstępną deklarację o wyborze przedmiotów dodatkowych, z których będą chcieli zdawać egzamin.

Gazeta Prawna, 29 września 2010 r., Artur Radwan