W poniedziałek weszły w życie nowelizacje rozporządzeń ministra edukacji przywracające m.in. zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami oraz umożliwiające przeprowadzenie egzaminów zawodowych w rygorze sanitarnym.

Chodzi o nowelizację rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz nowelizację rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W przypadku kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (kursowych) dopuszczono możliwość realizacji także kształcenia teoretycznego, z wyłączeniem turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników dla uczniów będących młodocianymi pracownikami, w miejscu prowadzenia danej formy pozaszkolnej, po uzyskaniu zgody słuchacza lub uczestnika danej formy pozaszkolnej, a w przypadku niepełnoletniego słuchacza lub uczestnika – po uzyskaniu zgody jego rodzica.

Odmrażanie szkół branżowych trudniejsze niż innych>>
 

 

 

Otwarte internaty

W okresie ferii letnich dopuszczono także możliwość prowadzenia działalności przez internat zorganizowany w szkole lub centrum kształcenia zawodowego za zgodą organu prowadzącego daną szkołę lub centrum. W rozporządzeniu proponuje się także uchylenie przepisów, które w okresie ferii letnich nie mają zastosowania.

 

I tak w związku z tym, że w okresie ferii letnich w szkołach i przedszkolach nie będą prowadzone zajęcia dla dzieci w wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, a szkoły podstawowe w zakresie klas I–III oraz szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie klas I–III szkoły podstawowej nie będą prowadziły działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz dydaktycznej, w rozporządzeniu uchylone zostały przepisy dotyczące kształcenia na odległość w przedszkolach i klasach I-III szkół podstawowych.