Sejmowe Komisje: Edukacji, Nauki i Młodzieży  oraz Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wysłuchały 31.08. informacji o kształtowaniu postaw przedsiębiorczych u ludzi młodych.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej - Krystyna Szumilas poinformowała, że szczególną rolę w planowaniu działań na rzecz kształtowania postaw przedsiębiorczych będzie odgrywała koordynowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego oraz Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, którą koordynuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Minister przedstawiła projekt dokumentu pt. „Perspektywa uczenia się przez całe życie” którego przyjęcie przez Radę Ministrów planowane jest jesienią br. Jest to dokument pomocniczy wobec wszystkich strategii zintegrowanych, w którym przedstawione są główne zasady i kierunki interwencji w całym obszarze uczenia się przez całe życie m.in.: dostosowywanie treści oraz metod kształcenia i szkolenia do promowania kreatywności i innowacyjności; przygotowywanie kadry nauczycielskiej do stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających innowacyjności; podniesienie atrakcyjności i elastyczności kształcenia i szkolenia zawodowego; rozwijanie modelu uczenia się dorosłych, którego podstawą jest uczenie praktyczne; rozwijanie systemu wsparcia przedsiębiorstw w zakresie kształcenia i szkolenia pracowników.
Resort oświaty uznaje za priorytetowe wszelkie działania promujące wśród uczniów różnorodne formy aktywności zawodowej w celu zwiększenia szans na zatrudnienie, z szczególnym uwzględnieniem samozatrudnienia w zawodzie i edukacji z zakresu małej przedsiębiorczości.
W dyskusji podkreślono dużą wagę kształtowania postaw przedsiębiorczych wśród ludzi młodych, począwszy od poziomu przedszkolnego. Według posłów kreatywność mogłaby być towarem eksportowym Polski. Podkreślano dużą rolę nauczania przez praktykę oraz postulowano włączenie praktyków w procesy dydaktyczne.
 
Źródło: Sejm RP, 1.09.2011 r.