Nauczyciel jest zatrudniony w naszej placówce od dnia 1 października 1977 r. do nadal.
W okresach:
·1-3 października 2008 r. - 3 dni,
·27-29 września 2010 r. - 3 dni
przebywał na urlopie bezpłatnym - razem 6 dni.
Proszę o wyjaśnienie, na który dzień października 2012 r. przypada nabycie praw do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy?
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN, za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
1) za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego,
2) za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego,
3) za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego,
4) za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego,
5) za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Nagrody jubileuszowe przysługują wszystkim nauczycielom objętym pełnym zakresem przepisów KN, bez względu na wymiar ich zatrudnienia.
Do okresu pracy uprawniającego nauczyciela do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, które z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
Zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania (Dz. U. Nr 128, poz. 1418) nauczyciel nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu, w którym upływa okres uprawniający do nagrody.
Wypłata nagrody jubileuszowej następuje po nabyciu przez nauczyciela prawa do nagrody. Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 lutego 1990 r. (uchwała SN z dnia 26 lutego 1990 r. III PZP 57/89, OSNC 1990, nr 10-11, poz. 125) pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w ostatnim dniu okresu pracy uprawniającego do tej nagrody. Z kolei w uchwale z dnia 21 maja 1991 r. (uchwała SN z dnia 21 maja 1991 r. I PZP 16/91, OSNC 1992, nr 1, poz. 10) Sąd Najwyższy sprecyzował, że pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu bezpośrednio poprzedzającym dzień, który nazwą lub datą odpowiada dniowi, w którym pracownik podjął zatrudnienie.

Jeśli więc pracownik podjął zatrudnienie dnia 1 października, to prawo do nagrody nabyłby w dniu 30 września. Jednak z uwagi na to, że w czasie pracy przez 6 dni przebywał na urlopie bezpłatnym prawo do nagrody jubileuszowej nabędzie w dniu 6 października.

Marta Handzlik