W jaki sposób płacić nauczycielom za godziny ponadwymiarowe, wynikające z arkusza organizacyjnego szkoły, przypadające w dni rozpoczęcia i zakończenia szkoły, 14 października (Dzień Edukacji Narodowej), rekolekcje i inne dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych?


Zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczycieli, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, zawiera natomiast regulamin wynagradzania nauczycieli obowiązujący nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez właściwy organ prowadzący (gminę, powiat, samorząd województwa).
Na mocy art. 30 ust. 6 pkt 2 KN kompetencje do określenia, w drodze regulaminu wynagradzania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, posiada organ prowadzący szkołę. Co do zasady, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe nie przysługuje wyłącznie w sytuacjach, w których nauczyciel nie realizuje zajęć w szkole, z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego (np. ferie zimowe, przerwy świąteczne), rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia, oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W innych przypadkach, należy traktować przydzielone w planie organizacyjnym godziny ponadwymiarowe jak godziny zajęć obowiązkowego pensum, za które nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie art. 35 ust. 3 KN i regulaminu wynagradzania nauczycieli. Zgodnie z art. 35 ust. 3 KN wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczycieli, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, zawiera natomiast regulamin wynagradzania nauczycieli obowiązujący nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez właściwy organ prowadzący (gminę, powiat, samorząd województwa). Natomiast w przypadku nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (np. w szkołach prowadzonych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), należy odwołać się do szczegółowych rozwiązań w tym zakresie, zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej (Dz. U. Nr 60, poz. 494).

Urszula Kołowska