Czy w czasie trwającego już roku szkolnego można utworzyć punkt przedszkolny, w którym zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MEN w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny?
Regulacje dotyczące form wychowania przedszkolnego innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostały zawarte w przepisach:
•ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
•rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 7, poz. 38 z późn. zm.).
Z przepisu § 1 ust. 1 przywołanego rozporządzenia wynika, że wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących, innych niż przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, formach:
1) zespołach wychowania przedszkolnego, w których zajęcia są prowadzone w niektóre dni tygodnia;
2) punktach przedszkolnych, w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

Ponieważ pozostałe przepisy rozporządzenia w równej mierze odnoszą się do zespołów wychowania przedszkolnego oraz do punktów przedszkolnych - różnica między tymi formami wychowania przedszkolnego sprowadza się do ilości dni tygodnia, w których odbywają się zajęcia.

Nie ma więc przeszkód, by również w zespole wychowania przedszkolnego zajęcia odbywały się przez cały rok, w określone dni tygodnia.

Jeśli chodzi o utworzenie punktu przedszkolnego, to procedura związana z uruchomieniem działalności punktu przedszkolnego uzależniona jest od tego, który podmiot jest założycielem punktu przedszkolnego. Przepisy prawa nie narzucają terminu rozpoczęcia działalności szkoły (placówki). Wydaje się jednak, że potrzeba realizacji określonego programu wymusza rozpoczęcie realizowania tego programu z początkiem roku szkolnego.

Przy zakładaniu szkoły lub placówki przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wymagane jest, by wniosek o udzielenie stosownego zezwolenia został złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub placówki. Regulacja ta ma zastosowanie również do punktu przedszkolnego (w myśl art. 59a ust. 1 ustawy o systemie oświaty).