Obecnie obowiązujące przepisy nie precyzują, ile czasu komisja, rozpatrująca zasadność zastrzeżeń, ma na ustalenie nowej oceny zachowania.
Zmieni to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, nad którego projektem pracuje obecnie resort edukacji.
Znalazł się w nim przepis przewidujący, że ustalenie rocznej oceny zachowania następuje w terminie 5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Dodane zostaną także regulacje nakazujące odstąpienie od wystawianie oceny z zachowania uczniowi, który realizuje obowiązek szkolny poza placówką.

Ocena z zachowania nie dla ucznia, który ma lekcje w domu>>

Zmienić mają się również kryteria brane pod uwagę przy wystawianiu ocen z wychowania fizycznego. Nowe rozporządzenie wprowadzi zasadę, że przy ustalaniu oceny, oprócz wysiłku wkładanego przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, należy brać pod uwagę również systematyczność udziału w lekcjach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej. Ma to sprawić, że młodzież rzadziej będzie opuszczać lekcje wf.

Dyrektor już nie zwolni ze wszystkich lekcji wf>>