Do konsultacji publicznych projekty rozporządzeń: w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
oraz w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego. Będą dostosowane do nowych przepisów ustawy o systemie oświaty (nowela obowiązuje od 31 marca 2015 r.).

Egzaminowanie i ocenianie uczniów - uwaga na przepisy przejściowe>>

Więcej ocen opisowych i nowe zasady zwalniania z wf
Zmiany merytoryczne są niewielkie. Rozporządzenie ws. oceniania i klasyfikowania uczniów pozwala na stosowanie ocen opisowych na każdym etapie edukacyjnym - jest to jednak materia, którą już uregulowano w ustawie. Akt wykonawczy dookreśli natomiast, jakie funkcje spełniać będzie bieżąca ocena ucznia. Pewne ułatwienia dotyczyć będą uczniów realizujących obowiązek szkolny poza placówką - nie trzeba już będzie wystawiać im ocen z zachowania.

Ocena opisowa także dla gimnazjalisty>>

Zmiany dotyczą również wystawiania ocen z wf. Rozporządzenie nakaże, by  oceniając ucznia, nauczyciel brał pod uwagę systematyczność udziału w tych zajęciach  oraz  aktywność  ucznia  w  działaniach  na  rzecz  sportu  szkolnego i kultury fizycznej. Rozporządzenie zmieni także zasady określania warunków realizacji projektu edukacyjnego - zobowiąże dyrektora szkoły do zasięgania opinii rady pedagogicznej w tej kwestii. Projekt rozporządzenia>>

Nauczyciele nie umieją wystawiać ocen opisowych?>>

Zdający wylosuje miejsce na sali
Drugi projekt określa zasady przeprowadzania egzaminów zewnętrznych - również nie wprowadza zasadniczych zmian w tej materii. Pewną nowością jest określenie wprost w rozporządzeniu, że osoba przystępująca do egzaminu losuje miejsce na sali. Większość szkół jednak i tak stosowała takie rozwiązanie, więc zmiana ma charakter raczej czysto techniczny.

OKE ostrzeże, zanim unieważni egzamin>>

Resort zamierza jednak trochę ułatwić życie szkołom - zmniejszy m.in. minimalny skład zespołu nadzorującego przebieg egzaminu maturalnego do dwóch nauczycieli (obecnie co najmniej trzech).
Nowe przepisy nie będą już także wymagać, by przy odbiorze przesyłek z arkuszami był obecny inny członek zespołu egzaminacyjnego - będzie to fakultatywne. Oba akty prawne mają obowiązywać od 1 września 2015 r.  Projekt rozporządzenia>>

News imageWięcej na temat marcowych zmian w oświacie w "Dyrektorze Szkoły" nr 3/2015>>