Czy nauczyciel, który zakończył staż na awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego i do końca sierpnia powinien wystąpić o egzamin, może złożyć dokumenty, jeżeli okazało się, że od 1 września 2013 r. musi przejść na urlop dla poratowania zdrowia?
Czy mimo to, nauczyciel może złożyć stosowne dokumenty?


Nauczyciel mianowany, który zakończył staż na stopień nauczyciela dyplomowanego i otrzymał pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres stażu, może wystąpić z wnioskiem o rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie 3 lat od dnia otrzymania oceny. Jeżeli nauczyciel wystąpi z wnioskiem do dnia 31 października br., organ nadzoru pedagogicznego zobowiązany jest zakończyć postępowanie (wydać decyzję o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego) do 31 grudnia 2013 r. Jeżeli nauczyciel już z takim wnioskiem wystąpił i zrobił to przed 30 czerwca br., to organ nadzoru powinien zakończyć postępowanie do dnia 31 sierpnia 2013 r. Nauczyciel może ubiegać się o awans zawodowy (złożyć wniosek o podjęcie postępowania i przystąpić do rozmowy kwalifikacyjnej) podczas przebywania na urlopie dla poratowania zdrowia. Warunkiem złożenia wniosku jest zatrudnienie w szkole, a nauczyciel przebywający na urlopie jest zatrudniony. Zasady dotyczące ubiegania się o kolejny stopień awansu, w tym postępowania kwalifikacyjnego i dokumentacji, wynikają z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) - dalej KN oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. poz. 393) i nie zmieniają się każdego roku, zmiana tych zasad jest możliwa jedynie w przypadku nowelizacji ww. aktów prawnych.
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z przepisami art. 9d ust. 7 KN, nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy składają wniosek o podjęcie odpowiednio postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Nauczyciel mianowany może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego w okresie 3 lat od dnia otrzymania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciele ci obowiązani są do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze. Zgodnie natomiast z art. 9b ust. 1 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a–3 KN warunkiem nadania stopnia nauczycielowi kolejnego stopnia awansu zawodowego jest: spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną dorobku zawodowego nauczyciela, o której mowa w art. 9c ust. 6 KN, oraz uzyskanie akceptacji komisji kwalifikacyjnej lub zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z aktualnym orzecznictwem sądowym warunek bycia nauczycielem, wychowawcą lub pracownikiem pedagogicznym zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oraz zakładach kształcenia i placówkach doskonalenia nauczycieli określonych w art. 1 ust. 1 i 1a KN musi być spełniony na dzień składania wniosku o przyznanie kolejnego stopnia awansu zawodowego, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 lutego 2011 r. (wyrok NSA z dnia 18 lutego 2011 r. I OSK 1478/10). W myśl przepisów art. 9b ust. 3 i ust. 3a KN nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku, właściwy organ wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Natomiast nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania do dnia 31 października danego roku właściwy organ, wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku. Przypomnijmy, że postępowanie w sprawie nadania nauczycielowi stopnia awansu zawodowego jest dwuinstancyjnym postępowaniem administracyjnym, kończącym się wydaniem ostatecznej decyzji administracyjnej w sprawie nadania (lub odmowy nadania) stopnia awansu zawodowego. Przepisy rozdziału 3a KN regulujące tryb nadawania stopnia awansu zawodowego nauczycieli, a w szczególności art. 9b ust. 4 i 6 KN stanowią, iż nadanie (lub odmowa nadania) stopnia awansu zawodowego następuje w formie decyzji administracyjnej.

Polecamy: Awans zawodowy nauczyciela: rozpoczęcie stażu nie wymaga odrębnej decyzji