Od przyszłego roku zmienią się zasady orzekania środków wychowawczych wobec nieletnich. Sądy rodzinne nie będą mogły orzekać o umieszczaniu nieletniego w młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
Po nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.), sądy rodzinne będą orzekały wobec nieletnich środek wychowawczy w postaci umieszczenia w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Obecnie obowiązujące przepisy dają sądom większy wybór w tym zakresie, dopuszczając orzekanie wobec nieletnich środka wychowawczego w postaci umieszczenia nieletniego w innej placówce systemu oświaty, tj. w młodzieżowym ośrodku socjoterapii. Ustawodawca wyszedł jednak z założenia, że takie rozwiązanie się nie sprawdza, ponieważ podstawą oddziaływań wobec wychowanków w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii jest dobrowolna terapia i ścisła współpraca z terapeutą. Dlatego też, od 1 stycznia 2012 r. umieszczenie wychowanka w ośrodku socjoterapii możliwe będzie wyłącznie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych dziecka). W związku z wprowadzonymi zmianami, konieczne jest wydanie nowych przepisów wykonawczych, określających szczegółowe zasady kierowania, przyjmowania, przenoszenia nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym oraz młodzieżowym ośrodku socjoterapii, które zastąpią obowiązujące rozporządzenie z 26 lipca 2004 r. (Dz. U. Nr 178, poz. 1833).
Zakres przedmiotowy rozporządzenia będzie węższy, ponieważ regulacje obejmować będą jedynie zasady umieszczania nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym na podstawie orzeczenia sądu rodzinnego. Projektowane przepisy stanowią, że nieletni będzie kierowany do ośrodka wskazanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania nieletniego. Rozporządzenie przewiduje także konieczność opracowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego działania o charakterze resocjalizacyjnym dla każdego wychowanka młodzieżowego ośrodka wychowawczego.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało projekt do konsultacji społecznych. Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem publikacji w Dzienniku Ustaw.

Opracowanie: Monika Sewastianowicz, RPE