Przeprowadzona przez NIK kontrola wskazała, że w połowie szkół i przedszkoli objętych badaniem wystąpiły nieprawidłowości w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków uczniom z niepełnosprawnościami. Helsińska Fundacja Praw Człowieka pyta więc, co resort edukacji chce z tym zrobić.

 

Niepełnosprawne dzieci znów w gorszej sytuacji>>

 

Brak dostępu do nauki

Fundacja w liście do ministra przypomniała, że zgodnie z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami, obowiązkiem stron jest zapewnienie włączającego systemu kształcenia umożliwiającego integrację na wszystkich poziomach edukacji.  HFPCz zwraca uwagę, że biorąc pod uwagę wartości wyrażone w KPON i Konstytucji RP należy uznać, że na państwie ciąży obowiązek stworzenia takich ram systemu edukacji, który będzie uwzględniał szczególne potrzeby osób z niepełnosprawnościami. Wprowadzone w tym zakresie dostosowania powinny stanowić realny mechanizm wyrównania szans tych osób, by urzeczywistnić konstytucyjne prawo do powszechnego i równego dostępu do edukacji.

 


Fundacja w wystąpieniu do ministra przypomina,  że Europejski Trybunał Praw Człowieka stwierdził, że odmowa zastosowania racjonalnego usprawnienia, które umożliwiłoby osobie z niepełnosprawnością dostęp do edukacji, stanowi przejaw dyskryminacji. ETPC uznał, że usprawnienie to miało zasadnicze znaczenie dla możliwości skorzystania z praw człowieka przysługujących skarżącej.

 

Sprawdź w LEX:

W przywoływanej sprawie ETPC stwierdził naruszenie art. 14 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Obowiązek wprowadzenia racjonalnych i indywidualnie dopasowanych dostosowań dla osób z niepełnosprawnościami, znajduje również umocowanie w konstytucyjnej wartości, jaką jest obowiązek udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnościami w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej, o czym mówi art. 69 Konstytucji RP. Fundacja wystąpiła do MEN o informacje o podejmowanych działaniach.