Czy ten sam uczeń może otrzymać dwa stypendia, tj. za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, o których mowa w art. 90g ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o.?
Jaka jest obecnie maksymalna wysokość tych stypendiów?

Uczeń może otrzymać stypendium z dwóch tytułów.
 
Uzasadnienie
Przepis art. 90g u.s.o. stanowi materialnoprawną przesłankę do udzielania uczniom stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. Stypendium udziela szkoła. Przepis art. 90g u.s.o. nie wyklucza udzielania stypendium za wyniki w nauce oraz stypendium za osiągnięcia sportowe jednemu uczniowi, jeżeli spełni on warunki przewidziane do ich uzyskania. Nie ma więc przeszkód prawnych do udzielenia uczniowi stypendium z dwóch tytułów.
Zgodnie z art. 90g ust. 10 u.s.o., stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – tj. kwoty 236 zł. (118 zł * 2 = 236 zł). Jest to kwota maksymalna stypendium za wyniki w nauce lub stypendium za osiągnięcia sportowe. Uczeń pobierający stypendium z obydwu tytułów może więc otrzymać maksymalnie kwotę: 236 zł * 2 = 472 zł. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

Dowiedz się więcej z książki
Elementy prawa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych z ćwiczeniami
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł