Rady obu miast sprzeciwiają się przygotowanym przez rząd zmianom prawa oświatowego. Projekt zakłada m.in., że przedstawiciele kuratoriów będą mieli większość głosów w komisjach konkursowych wybierających dyrektorów, co oznacza, że zyskają dużo większy wpływ na ich powoływanie i odwoływanie.

 

Rekrutacja do szkół średnich - najpierw odwołanie, potem skarga do sądu>>

 

ZMP zachęca do podejmowania krytycznych uchwał

Zmiany dotyczą również wymaganej zgody kuratora na prowadzone przez organizacje pozarządowe zajęcia w szkołach, odbierając dyrektorom, nauczycielom i uczniom oraz radom rodziców możliwość kształtowania oferty edukacyjnej.

Sprawdź w LEX: Do którego organu prowadzącego powinien trafić zwrot nieprawidłowo wydatkowanej dotacji oświatowej? >

 

 

Rada Warszawy podkreśla, że zmiany ograniczają autonomię szkół, w tym podporządkowują kuratorom procedurę odwołania i wyboru dyrektora szkoły. Ministerstwo chce też ograniczyć możliwość prowadzenia zajęć przez stowarzyszenia. Zwłaszcza że procedura będzie uciążliwa i długotrwała.

- To niezgodne z zasadą pomocniczości i samorządności, które są fundamentem demokratycznych przemian 1989 r. Naruszają przyjętą po upadku komunizmu zasadę współdziałania władz centralnych i lokalnych - przy zachowaniu autonomii szkoły, dyrektorów i nauczycieli oraz respektowaniu głosu rodziców i wspólnot lokalnych - tłumaczą radni.

- Zachęcamy miasta do podejmowania podobnych uchwał - pisze Związek Miast Polskich w swoim stanowisku.

Czytaj w LEX: Dotowanie szkół i placówek niepublicznych w okresie ograniczenia funkcjonowania oświaty >

 

Resort już pracuje nad projektem

Trwają konsultacje projektu MEiN - zakłada on m.in., że zmieni się skład komisji przeprowadzającej konkurs na dyrektora szkoły - przedstawiciele kuratorium będą mieli pięć głosów i to niezależnie od tego, ilu z nich stawi się na posiedzeniu. Reszta składu pozostanie bez zmian:

  • trzech przedstawicieli organu prowadzącego;
  • po dwóch przedstawicieli rady rodziców i rady pedagogicznej;
  • po jednym przedstawicielu organizacji związkowej działającej w szkole.

 

Zobacz w LEX: Metody aktywizacji uczniów podczas nauki zdalnej >

Kolejnym uprawnieniem kuratora będzie możliwość odwołania dyrektora. Będzie się to działo w przypadku niezrealizowania zaleceń wynikających z czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego. Organ prowadzący szkołę lub placówkę będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora szkoły lub placówki z tego stanowiska, licząc od dnia otrzymania wniosku, i jednocześnie będzie obowiązany o tym niezwłocznie powiadomić organ wnioskujący. W przypadku gdy organ prowadzący szkołę lub placówkę nie odwoła dyrektora w tym terminie, z upływem tego terminu wygaśnie powierzenie stanowiska dyrektora szkoły lub placówki.