Wprowadzenie tego wymogu wynika z faktu, że głównymi zainteresowanymi treścią założeń projektu nowej sieci szkół są co do zasady uczniowie lub rodzice, którym z tego względu należy umożliwić jak najszerszy dostęp do treści uchwał celem zaznajomienia się z planowanymi rozwiązaniami w zakresie zmiany struktury szkolnictwa.
Ponadto, zdaniem autora, można również wyprowadzić wniosek, że wprowadzenie przez ustawodawcę wymogu podania uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do publicznej wiadomości wynika również z faktu, iż zgodnie z art. 207 ust. 1 (art. 214 ust. 1) p.w.p.o. uchwała ta nie ma charakteru aktu prawa miejscowego, a tym samym nie stanowi źródła prawa powszechnie obowiązującego. W konsekwencji uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego nie podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, bowiem publikacji w nim podlegają wyłącznie uchwały mające charakter aktów prawa miejscowego.

Reforma oświaty w LEX Prawo Oświatowe>>

W związku z powyższym należy założyć, że siłą rzeczy dostęp do takiej uchwały byłby znacznie ograniczony w porównaniu do uchwał mających status aktów prawa miejscowego i tym samym publikowanych w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W efekcie wprowadzenie obowiązku podawania uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego do publicznej wiadomości rozwiązuje problem ograniczonej dostępności do ich treści, pomimo że stanowią one jedynie akty o charakterze wewnętrznym i – jak wskazano – nie podlegają upublicznieniu w dzienniku urzędowym województwa.

Harmonogram przekształcania gminnych szkół: uchwałę trzeba podjąć do 30 listopada>>

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Prawo Oświatowe
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów