Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1144) – dalej u.d.w.r., pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia rocznego w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego, natomiast prawo do wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, pod warunkiem, że okres ten wynosi co najmniej 6 miesięcy.
Jednakże zgodnie z treścią art. 2 ust. 3 pkt 7 u.d.w.r. przepracowanie co najmniej 6 miesięcy warunkujących nabycie prawa do wynagrodzenia rocznego nie jest wymagane w przypadku wygaśnięcia stosunku pracy w związku ze śmiercią pracownika. W takim przypadku, na podstawie art. 4 ust. 2 u.d.w.r. wysokość wynagrodzenia rocznego ustala się proporcjonalnie do okresu przepracowanego u danego pracodawcy.
Obliczone w ten sposób dodatkowe wynagrodzenie roczne podlega zaliczeniu do praw majątkowych rodziny, na podstawie art. 63[1] § 2 k.p.

Więcej na ten temat w serwisie Prawo Oświatowe/ABC>>

Polecamy: Świadczenia dla rodziny zmarłego pedagoga wypłaca się zgodnie z Kodeksem pracy