Odpowiedzialność silnie modeluje dyrektor niebojący się podejmowania trudnych tematów i mówiący wprost o dostrzeżonych zachowaniach niezgodnych ze standardami. W sytuacji gdy odpowiedzialność rozkłada się na kilka osób, istnieje tendencja do zasłaniania się odpowiedzialnością grupową. Zjawisko to może przybierać na sile szczególnie wtedy, gdy pojawiają się trudności i problemy. Nacisk otoczenia i chęć niesprawienia zawodu to czynniki silnie motywujące. Uleganie presji grupy może się jednak stać zjawiskiem niebezpiecznym, szczególnie gdy u jego podłoża leży obawa przed odrzuceniem, popełnieniem błędu, chęć zyskania sympatii czy przekonanie, że tak wiele osób nie może się mylić (dowód społecznej słuszności). Negatywnymi skutkami takiej postawy są:
– niechęć do zmian,
– przywiązanie do raz podjętych decyzji,
– przecenianie własnych kompetencji,
– niebranie pod uwagę opinii i ocen spoza grupy,
– rezygnacja z przedstawiania indywidualnych sądów i propozycji (autocenzura),
– silne poczucie odrębności („my” i „reszta świata”).
W przełamywaniu jednomyślności grupy może pomóc wyłączenie z części prac jednego lub kilku członków zespołu i przydzielenie im roli np. konsultantów zewnętrznych, z dystansu dokonujących ocen proponowanych rozwiązań, czy też roli „adwokata diabła”, podważającego zdanie grupy i poszukującego korzyści w innym rozwiązaniu niż proponowane przez zespół. Konieczne jest też wprowadzenie zasady, że głos jednostki jest równie ważny jak głos grupy – jeden i drugi zostaje wysłuchany i rozważony.

Akademia Rozwoju Szkoły już 25 lutego 2016 r.>>

W pełnienie funkcji dyrektora wpisane jest niebezpieczeństwo dominacji nad innymi członkami zespołu i przejęcie całej odpowiedzialności za wszystkie obszary jego funkcjonowania. To może spowodować, że pracownicy zaczną minimalizować swoją aktywność, powstrzymywać się od kreatywnego działania, nawet wycofywać z udziału w pracy zespołowej. Warto więc wspierać inwencję i samodzielność członków zespołu, zachęcać do wykorzystywania własnego potencjału w celu jak najlepszego współdziałania. Zapraszanie do procesu przewodzenia innych współpracowników, delegowanie uprawnień, przypisanie indywidualnej odpowiedzialności do konkretnego zadania, zadbanie o wsparcie ze strony członków zespołu to działania lidera motywujące do brania odpowiedzialności za efekty pracy grupowej i wpływające na budowanie kultury współodpowiedzialności.

Dowiedz się więcej z czasopisma
Dyrektor Szkoły
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł