Zmiany polegają m.in. na rezygnacji z terminu „szkolny plan nauczania” na rzecz terminu „tygodniowy rozkład zajęć” oraz przyjęciu rozwiązania pozwalającego warunkowo na wnioskowanie o indywidualny program lub tok nauki po śródrocznej klasyfikacji ucznia.
Rozporządzenie umożliwi także wnioskowanie o indywidualny program lub tok nauki w szkole o semestralnym systemie klasyfikacji po pierwszym semestrze oraz odstąpienie od limitowania czasu zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki.
Przyjęto, że w przypadku zezwolenia na indywidualny tok nauki, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymogu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.