Szkołę publiczną należy zaliczyć do podmiotów, które obowiązane są do udostępnienia informacji publicznej, podobnie: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 22 lutego 2012 r. (wyrok NSA z dnia 22 lutego 2012 r. I OSK 2291/11, LEX nr 1122884), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 29 kwietnia 2010 r. (wyrok WSA z dnia 29 kwietnia 2012 r. II SAB/Kr 33/10, LEX nr 620012). Szkoła jest więc jednostką organizacyjną samorządu terytorialnego, więc co do zasady podlega obowiązkowi udzielania informacji publicznej, o ile jest w posiadaniu takich informacji (art. 4 ust. 3 u.d.i.p.). Na dyrektorze placówki oświatowej spoczywa obowiązek udzielenia informacji, gdyż jest on podmiotem reprezentującym jednostkę organizacyjną, która wykonuje zadania publicznie w zakresie edukacji, podobnie: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r. (wyrok WSA z dnia 11 maja 2011 r. II SAB/Po 39/10, LEX nr 795729).

Na podstawie art. 7 ust. 1 u.d.i.p. ww. wskazane podmioty w celu udostępnienia informacji publicznej muszą utworzyć Biuletyn Informacji Publicznej. Ustawa dookreśla jakiego rodzaju informacje muszą być udostępnione w Biuletynie. Na podstawie art. 8 ust. 3 u.d.i.p. informacje publiczne, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 u.d.i.p. Podmioty, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.
Tak więc obowiązek umieszczania informacji w Biuletynie został ograniczony do wyraźnie określonych informacji, w szerszym zaś zakresie – na zasadzie dobrowolności. To czy szkoła ma obowiązek udostępniania informacji w formie Biuletynu zależy od tego czy dysponuje taką informacją (ściślej: informacją o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5 u.d.i.p.). Tak więc ujawnieniu podlegać będą m.in. dane dotyczące statusu prawnego lub formie prawnej, organizacji, przedmiocie działalności i kompetencjach, organach i osobach sprawujących w nich funkcje (kompetencje), czy też majątku, którym szkoła dysponuje. Jednakże jeżeli dane te są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, to w tym zakresie dyrektor nie jest zobowiązany do udzielenia informacji, podobnie: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 11 maja 2011 r. (wyrok WSA z dnia 11 maja 2011 r. II SAB/Po 39/10, LEX nr 795729).