Szkoła niepubliczna w trakcie roku szkolnego wykazuje różne stany uczniów (1, -1). W miesiącu lutym stan wzrósł o 12 uczniów. Na pytanie organu dotującego szkoła poinformowała, że przejęła uczniów z innej, likwidowanej szkoły niepublicznej.
Czy w takim przypadku organ dotujący powinien zwiększyć dotację?
Uczniowie przeszli ze szkoły niepublicznej działającej na terenie innego powiatu.

Organ dotujący musi zwiększyć dotację.

Uzasadnienie
Przepisy art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., określające zasady przyznawania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, opierają się na zasadzie, zgodnie z którą wysokość tej dotacji uzależniona jest od faktycznej (rzeczywistej) liczby uczniów. Od określenia wysokości dotacji należy odróżnić prawo do jej otrzymania. Prawo do otrzymania dotacji posiada ta szkoła lub placówka niepubliczna, która do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, poda organowi właściwemu do jej udzielenia planowaną liczbę uczniów. Planowana liczba uczniów powinna być obliczona jako wielkość średnioroczna, z uwzględnieniem faktycznego stanu osób przyjętych i uczących się w szkole w bieżącym roku szkolnym (do końca sierpnia) oraz przewidywanej, z należytą starannością, liczby osób, które zostaną przyjęte i będą kontynuowały naukę od dnia 1 września do końca roku. Niepodanie informacji w tym terminie oznacza, że jednostka dotująca ma prawo odmówić udzielenia dotacji. Przyznanie dotacji takim jednostkom nie jest możliwe nawet wtedy, gdy organ stanowiący j.s.t. wyraziłby wolę udzielenia dotacji mimo uchybienia terminowi oraz ta j.s.t. posiadałaby odpowiednie środki (M. Pilich, Ustawa o systemie oświaty, Komentarz, Wolters Kluwer, 2012).
Podanie planowanej liczby uczniów wiąże się z pracami nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego udzielającej dotacji i koniecznością zabezpieczenia środków na ten cel. Planowana liczba uczniów zazwyczaj nie pokrywa się z faktyczną (rzeczywistą) liczbą tych uczniów. Udzielając dotacji, organ dotujący musi jednak kierować się stanem rzeczywistym. Wynika to z literalnego brzmienia zapisów art. 90 u.s.o . Obowiązek ten poparty jest również stanowiskiem organów orzeczniczych. W jednym ze swoich wyroków, Naczelny Sąd Administracyjny (wyrok NSA z dnia 26 lipca 2006 r. II GSK 97/06) stwierdził, że z przepisów określających kwestię przyznawania dotacji dla szkół niepublicznych wynika, że dotacje przysługują na każdego ucznia, a więc w wysokości odpowiadającej faktycznej, rzeczywistej liczbie uczniów w chwili przekazywania dotacji. Podawana przez organ prowadzący liczba uczniów ma na celu zaplanowanie w budżecie właściwej j.s.t. wysokości dotacji na kolejny rok budżetowy. Podawana, planowana liczba uczniów nie może natomiast służyć jako podstawa obliczenia dotacji należnej.
Sytuacja organu dotującego jest w tym momencie trudna, gdyż jest on zobowiązany do dotowania większej liczby uczniów, aniżeli objęta subwencją. Dlatego też może warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem do MEN o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy na rok 2013 (I tura wniosków składana jest w terminie do dnia 28 czerwca 2013 r.).