Świadczenie urlopowe przysługuje wszystkim nauczycielom zatrudnionym w danym roku szkolnym oraz czynnie świadczącym pracę, niezależnie od okresu świadczenia pracy w danym roku szkolnym. Świadczenie należy wypłacić nauczycielom do dnia 31 sierpnia danego roku, art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Świadczenie urlopowe ustala się w wysokości odpisu podstawowego proporcjonalnie do:

- wymiaru czasu pracy,
- okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym w szkole.
Dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze przez cały rok szkolny (tj. od 1 września do 31 sierpnia roku bieżącego) świadczenie urlopowe będzie równe wysokości odpisu podstawowego, czyli w 2012 r. - 1.093,93 zł.
W przypadku nauczyciela zatrudnionego przez część roku szkolnego należy ustalić go proporcjonalnie do okresu przepracowanego przez niego w tym roku szkolnym.
W przypadku nauczyciela, który zatrudniony jest w okresie od 23 września 2011 r. do 28 czerwca 2012 r. świadczenie należy wypłacić za okres wrzesień-czerwiec. Ponadto proporcję należy przyjąć do realizowanego wymiaru zatrudnienia nauczyciela, czyli 0,14 etatu:

1093,93 x 0,14 etatu =153,15 zł
153,15/12 miesięcy =12,76 zł (miesięcznie)
12,76 zł x 10 miesięcy = 127,6 zł (za 10 pełnych miesięcy pracy).

Częstą praktyką jest również przeliczanie świadczenia urlopowego na dni przepracowane w danym miesiącu np. za 8 dni września oraz 28 dni czerwca – łącznie 36 dni, czyli:

12,76 zł/30 dni x 36 dni = 15,31 zł (za wrzesień i czerwiec). Łącznie zatem nauczyciel otrzymałby: 12,76 zł x 8 pełnych miesięcy = 102,08 zł 15,31 zł (za dwa niepełne miesiące) = 117,39 zł.

 

Odpowiedź na pytanie pochodzi z serwisu Prawo Oświatowe/ABC. 

Polecamy także:
Świadczenie urlopowe - jak je wyliczyć?
Udzielanie nauczycielom świadczeń urlopowych oraz finansowanie "wczasów pod gruszą" z ZFŚS