Z wnioskiem o podjęcie działań legislacyjnych w tym zakresie zwróciła się w styczniu 2015 r. minister nauki i szkolnictwa wyższego, a w czerwcu tego roku także minister edukacji narodowej. Do tej pory przyznawane w programie stypendia musiały być uzgadniane z wysokością diet ustalaną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jeżeli kwota stypendium była wyższa niż przewidziana wysokość diety, nadwyżka podlegała opodatkowaniu.

Akademia Prawa Oświatowego. Zmiany w ustawie o systemie oświaty a praktyka szkolna>>

Minister finansów uznał, że potrzeba niwelowania barier stanowiących przeszkodę w umiędzynarodowieniu polskich uczelni i szkół oraz placówek oświatowych, uprawnionych do składania wniosków w programie Erasmus+, oraz stwarzanie warunków do wzrostu mobilności uczestników Erasmus+, stanowi ważny interes publiczny, o którym mowa w Ordynacji podatkowej, uzasadniający wydanie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Erasmus pomaga w znalezieniu drugiej połówki>>