Odnieś się do planu nadzoru
Przepisy nie określają wzoru przedstawienia przez dyrektora szkoły wyników i wniosków sprawowanego przez niego nadzoru pedagogicznego, co oznacza, że może mieć ono dowolną formę.
Dokument podsumowujący nadzór pedagogiczny prowadzony w danym roku szkolnym powinien odnosić się do planu nadzoru, jego oceny realizacji, stanowić podsumowanie wybranych dziedzin pracy szkoły oraz zawierać wnioski do pracy w kolejnym roku szkolnym. Zawartość sprawozdania z nadzoru uwarunkowana będzie zaplanowanymi przez dyrektora szkoły działaniami w planie nadzoru, o którym mowa w § 25 ust. 3 r.n.p. Prezentowanie wyników i wniosków sprawowanego nadzoru pedagogicznego powinno być czytelne, przejrzyste i umożliwiające porównywanie oraz ocenę realizacji planu nadzoru pedagogicznego. Powinno też zawierać uzasadnienie ocen i opis stanu kontrolowanych zagadnień.

Uwzględnij cele

Roczne sprawozdanie z realizacji planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły powinno odnieść się do wcześniej ustalonych celów na rok szkolny. W roku szkolnym 2016/2017 należy uwzględnić przede wszystkim następujące cele:
- Podniesienie jakości kształcenia z uwzględnieniem wyników egzaminów zewnętrznych.
- Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa.
- Kontrola systematyczności i atrakcyjności zajęć pozalekcyjnych.
- Systematyczna praca wychowawcza w celu kształtowania właściwych postaw.
- Kontrola realizacji planu wychowawczego.
- Ewaluacja obszarów z uwzględnieniem wyników ewaluacji wewnętrznej w roku poprzednim.
- Ewaluacja wybranych obszarów z uwzględnieniem funkcjonowania biblioteki i czytelni.
 

Dyrektor Szkoły 7/2017 Więcej w "Dyrektorze Szkoły" nr 7/2017>>