W jaki sposób dokonuje sprostowań wicedyrektor szkoły w dziennikach lekcyjnych i arkuszach ocen? Gdzie i z jaką datą i jakim kolorem?

Sprostowania błędu i oczywistej pomyłki w dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu, czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenia czytelnego podpisu przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki albo osobę upoważnioną przez dyrektora do dokonania sprostowania.
Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oraz wydawanie dokumentów przygotowanych zgodnie z posiadaną dokumentacją.

Miejsce dokonania sprostowania określa warunek czytelności, najlepiej jak najbliżej skreślenia.
Data dokonania sprostowania - najlepiej - natychmiast. Nie powinno to nastąpić najpóźniej przed wystawieniem jakiegokolwiek dokumentu na podstawie błędnych danych.

Powyższe rozwiązanie jest zgodne z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225).