Społeczne debaty w sprawie likwidacji szkół

"Likwidacja szkół nie powoduje pogorszenia warunków kształcenia dla przenoszonych uczniów. Możliwości lokalowe i organizacyjne w ich nowych szkołach są podobne lub nawet lepsze niż te w likwidowanych placówkach. Problem jest jednak złożony i wywołuje lokalne konflikty, w których każda ze stron ma swoje racje: gminy bronią pieniędzy, pedagodzy - Karty Nauczyciela, a lokalne społeczności - miejsc kulturotwórczych" - wyjaśnia Najwyższa Izba Kontroli.

Przez cztery lata, od 2008 do 2012 roku gminy zlikwidowały 856 szkół podstawowych i 88 gimnazjów. NIK skontrolowała 119 takich procedur. W połowie przypadków uczniowie z likwidowanych szkół zostali przeniesieni do nowych placówek, z kolei w pozostałych przypadkach uczniowie pozostali w swoich dotychczasowych szkołach, które zostały przejęte przez podmioty inne niż samorządy.

Kontrola wykazała, że główną przyczyną likwidacji szkół były względy ekonomiczne. Swoje decyzje samorządy uzasadniają przede wszystkim koniecznością poprawy warunków nauczania i zmniejszenia wydatków na zadania oświatowe. Z kolei przeciwnicy procedury likwidacji szkół zauważają szereg negatywnych konsekwencji, w tym wydłużenie drogi dzieci do szkoły, wzrost kosztów dowożenia uczniów, brak perspektyw zatrudnienia dla zwalnianych nauczycieli, a także utrata lokalnego ośrodka kultury jakim jest dla każdej społeczności szkoła.

Dlatego przed podjęciem decyzji o likwidacji szkoły, NIK proponuje wszystkim gminom organizowanie społecznych debat, celem wysłuchania opinii mieszkańców danej miejscowości.

Więcej: www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-likwidacji-szkol.html

Opracowanie: Agnieszka Kwiatkowska, RPE WK

Źródło: www.nik.gov.pl, stan z dnia 1 września 2014 r.

Data publikacji: 1 września 2014 r.