W ramach programu rodzice uczniów mogli otrzymać od 180 do 352 zł na zakup podręczników. O przyznaniu takiej pomocy decydowało głównie kryterium dochodowe, które w październiku 2012 roku wzrosło z 351 do 456 zł na członka rodziny. W szczególnych przypadkach, jak np. nagła choroba, wyprawkę mogli otrzymać także uczniowie nie spełniający tego kryterium.
Pomocą objęto 28 778 uczniów, w tym 17 812 z rodzin spełniających kryterium dochodowe oraz 5 970 uczniów niepełnosprawnych. Odnotowano także 4 996 tzw. szczególnych/nagłych przypadków. "Liczba uczniów objętych wyprawką znacząco wzrosła w porównaniu z 2011 rokiem, pieniądze na podręczniki otrzymało wówczas 22 688 uczniów" - powiedziała rzeczniczka Śląskiego Kuratorium Oświaty Anna Wietrzyk.
Z uruchomionej dla województwa śląskiego dotacji w wys. ponad 8,1 mln zł gminy wykorzystały ponad 5,7 mln zł, co stanowi ok. 71 proc. przyznanych środków.
Kuratorium Oświaty poinformowało także, że przez cały okres realizacji programu monitorowało poziom wykorzystania pomocy oraz przeprowadziło analizę przyczyn niepełnego wykorzystania przez gminy przekazanej dotacji.
Wśród głównych przyczyn objęcia programem mniejszej liczby uczniów niż zakładano, wymieniono m.in. niedopełnienie formalności ze strony rodziców mimo wielokrotnego monitowania przez pedagogów (dyrektor szkoły oraz pedagog szkolny bez pisemnej zgody rodzica nie może złożyć wniosku o udzielenie pomocy uczniowi); zmianę sytuacji materialnej rodziny; odmowę przyjęcia pomocy przez rodzinę spowodowane m.in. "niechęcią rodziców do przedstawienia swojej szczególnej, trudnej sytuacji życiowej".
W 2012 roku w budżecie państwa na "Wyprawkę szkolną" zarezerwowano 128 mln zł, czyli o ok. 13 mln zł więcej niż w ubiegłym roku.
Rządowym programem "Wyprawka szkolna" są objęci m.in. uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej.
Wyprawkę mogli otrzymać również uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.(PAP)

ktp/abe/