Za przyjęciem ustawy głosowało w piątek 274 posłów, 161 było przeciw, siedem osób wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek Nowoczesnej o odrzucenie projektu ustawy w całości. Przyjęto część z kilkudziesięciu poprawek, głównie o charakterze doprecyzowującym. Wprowadzono też poprawkę zgłoszoną przez PiS i PO podczas drugiego czytania projektu, zgodnie z którą termin wypłat nauczycielom pensji nie zostanie zmieniony.

Ścieżka awansu zawodowego nauczycieli wydłużona zostanie z 10 do 15 lat, ale przepis będzie elastyczny – drogę do wyższego stopnia będzie można wydłużyć lub skrócić w zależności od tego, jak radzi sobie pedagog. Staż na nauczyciela kontraktowego wydłużony zostanie o rok – do roku i dziewięciu miesięcy.

Wprowadzony zostanie też nowy dodatek – za wyróżniającą pracę, nazwany przez media „500 plus dla nauczycieli”. Przysługiwał on będzie nauczycielowi dyplomowanemu, czyli na najwyższym stopniu awansu zawodowego, legitymującemu się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia nadania stopnia nauczyciela dyplomowanego oraz wyróżniającą oceną pracy.

Dodatek ten miałby wynosić 16 proc. kwoty bazowej, określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej. Po raz pierwszy nauczyciele mogliby go otrzymać po 1 września 2020 r., jednak pełną wysokość będzie miał on dopiero od 1 września 2022 r. Do tego czasu wysokość dodatku będzie corocznie wzrastała.

W projekcie określony został również tygodniowy obowiązkowy wymiar pensum, czyli godzin bezpośredniej pracy z uczniami dla nauczyciela pedagoga, logopedy, psychologa i doradcy zawodowego, a także terapeuty pedagogicznego. Będą to 22 godziny tygodniowo.

O zmianę od dawna apelowały środowiska oświatowe, ponieważ samorządy dowolnie określały wymiar godzin zatrudnianych przez siebie specjalistów.

Ujednolicone zostanie również pensum w wymiarze 20 godzin tygodniowo dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej.