Samorządy chcą ograniczenia roli kuratora, między innymi pozbawienia go prawa blokowania decyzji jednostek samorządu terytorialnego w kształtowaniu sieci szkół oraz w powoływaniu dyrektorów szkół. Proponują także przekazanie części kompetencji należących obecnie do kuratora w gestię samorządów województw.

Na liście zmian znalazły się też problemy dotyczące stołówek szkolnych i stypendiów. Samorządy chcą likwidacji zakazu przekazywania przez rady gmin spraw związanych z wypłacaniem stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym ośrodkom pomocy społecznej. Zasady korzystania ze stołówki, w tym wysokość opłat ma ustalać dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady rodziców.

Są trzy propozycje dotyczące subwencji oświatowej. Pierwszy wariant zakłada utrzymanie dotychczasowych zasad. Wariant drugi ma gwarantować samorządom otrzymywanie 100 proc. składników płacowych w subwencji oświatowej. Natomiast wariant trzeci to propozycja likwidacji subwencji i stworzenie nowego systemu finansowania edukacji, który zapewni samorządom większy udział dochodów własnych, a jednocześnie wzmocni wyrównawcze funkcje mechanizmów subwencyjnych.

Propozycje te wpłynęły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji od ogólnopolskich i regionalnych organizacji samorządowych oraz gmin, powiatów i województw. Zaopiniował je Konwent Powiatów Województwa Mazowieckiego. Wkrótce  ma się nimi zająć zespół ds. edukacji Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

źródło: Serwis Samorządowy PAP, 3 kwietnia 2008r.