Rzecznik Praw Obywatelskich udzielił odpowiedzi na pismo Krzysztofa Olędzkiego, Rzecznika Praw Ucznia, kwestionujące zasadność zadawania przez nauczycieli prac domowych uczniom,. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich obowiązek nauki, zapisany w ustawie o systemie oświaty, jest realizowany m.in. w drodze obowiązku szkolnego, przy czym obowiązek szkolny polega głównie, choć nie wyłącznie, na uczęszczaniu na zajęcia w szkole określonego typu. Integralną częścią obowiązku szkolnego są na równi: przygotowanie ucznia do zajęć lekcyjnych, obecność ucznia w szkole podczas prowadzenia zajęć, a także utrwalenie zdobytej w czasie zajęć wiedzy. Potwierdzają to również kolejne przepisy ustawy o systemie oświaty, z których wynika, że rodzice mają obowiązek m.in. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, a także obowiązek zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych. Przygotowanie się do zajęć szkolnych oznacza m.in. odrobienie zadania domowego, tj. przygotowanie odpowiedniego materiału do lekcji lub wykonanie ćwiczenia mającego na celu utrwalenie przerobionego w szkole materiału. Ponadto, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół,  statut szkoły określa obowiązki uczniów, w tym obowiązki w zakresie udziału w zajęciach edukacyjnych, przygotowania się do nichoraz właściwego zachowania w ich trakcie.
W związku z powyższym trudno jest przyjąć, napisano w odpowiedzi Rzecznika, że odrabianie prac domowych przez uczniów szkół publicznych jest pozbawione podstaw prawnych. Jednak nie ulega wątpliwości, że zakres materiału przeznaczonego przez nauczycieli do przygotowania przez uczniów w domu powinien uwzględniać indywidualne możliwości każdego dziecka oraz prawo do odpoczynku i regeneracji. Zdaniem Rzecznika, zasadę tą narusza m.in. zwyczaj zadawania uczniom obszernych prac domowych do wykonania w czasie ferii szkolnych oraz innych dni wolnych od nauki. W związku z powyższym, zasadnym wydaje się takie ukształtowanie programu nauczania w szkołach i placówkach oświatowych, aby encyklopedyczną wiedzę zastąpiła nauka umiejętności praktycznych oraz kształcenie ogólne pozwalające na zdobycie zawodu i prawidłowy rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży.
 
Źródło: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, 15.01.2008 r.