Do RPO wpłynęło blisko 100 skarg w sprawie nieuwzględnienia w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013 - 2016 działań mających na celu opracowanie i wdrożenie systemu nauczania języka polskiego jako języka obcego oraz Polskiego Języka Migowego głuchych uczniów. W wystąpieniu skierowanym do pełnomocnik ds. równego traktowania rzecznik zwraca uwagę, że w szkołach dla osób niesłyszących nauczyciele posługują się niezrozumiałym dla uczniów Systemem Językowo-Migowym, a tymczasem powinni przede wszystkim uczyć Polskiego Języka Migowego oraz języka polskiego jako języka obcego. RPO nie zgadza się ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji, według którego nie ma potrzeby podejmowania na poziomie rządowym dodatkowych działań w kwestii edukacji osób głuchych, ponieważ od decyzji nauczycieli i dyrektorów szkół zależy, czy w szkole organizowane są dodatkowe lekcje Polskiego Języka Migowego czy lekcje języka polskiego jako języka obcego. Treść wystąpienia>>