Publikacja "Kompetencje emocjonalne nauczyciela" odpowiedzieć ma na pytanie, jaką rolę odgrywają emocje w pracy nauczyciela.
"Rozwiązywanie różnego rodzaju sytuacji, jakie mają miejsce w szkole i poza nią, dzieje się nie tyle w wyniku zachowań reaktywnych nauczyciela, co w drodze zachowań celowych, czyli takich, którym towarzyszy świadome przekształcanie przez nauczyciela otoczenia, w którym on funkcjonuje. Rozwiązania zaproponowane w niniejszej książce skupiają się na rozwijaniu kompetencji emocjonalnych nauczycieli, co z  kolei ma sprzyjać nawiązywaniu lepszych relacji pomiędzy nauczycielami i  uczniami, poprawie ich wzajemnych stosunków, wspomaganiu dobrych zachowań uczniów i  podnoszeniu ich wyników w nauce. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za stworzenie odpowiedniej atmosfery, sprzyjającej zaangażowaniu uczniów w proces nauki i zdobywaniu przez uczniów wiedzy oraz wykształcaniu różnych umiejętności." - podkreślają autorki we wstępie do publikacji. 
Próbują w książce udzielić odpowiedzi na pytania, czym są kompetencje nauczyciela? Co jest ich wyróżnikiem? Co składa się na kompetencje emocjonalne nauczyciela? Jak nauczyciel może rozpoznawać swoje emocje i jak może nimi kierować oraz zadbać o rozwijanie własnych kompetencji emocjonalnych?
Więcej szczegółów na stronie Profinfo.pl>>